Interní medicína pro praxi, 2008, číslo 9

Slovo úvodem

Stížnosti, žaloby, skandalizování lékařů. Existuje možnost obrany?

MUDr. Jiří Pokorný

Interní Med. 2008; 10(9): 375

Medicíně se věnuji již přes 30 let a vždy jsem se snažil pracovat poctivě. Po celou dobu mojí lékařské praxe mi vadila politizace medicíny a neobjektivní informace, které se dostávaly k laické veřejnosti. Případ chlapce, který byl v 80. letech po tonutí několik desítek minut v chladné vodě se zástavou oběhu – de facto mrtvý – a přesto se jej podařilo zachránit, byl prezentován nikoliv jako šťastná shoda náhod (skoro se chtělo hovořit o zázraku), ale jako úspěch socialistického zdravotnictví. Velmi těžce se poté vysvětlovalo rodičům jiných dětí, které byly pod vodou kratší dobu a zachránit se je nepodařilo, že za smrtí jejich dítěte není...

Přehledové články

Volba antidiabetik s přihlédnutím k metabolickému syndromu

The choice of antidiabetic medications with regard to metabolic syndrome

doc. MUDr. Alena Šmahelová Ph.D

Interní Med. 2008; 10(9): 380-383

Pro léčbu diabetu 2. typu máme dnes k dispozici účinná antidiabetika (metformin, deriváty sulfonylurey, glitazony, akarbózu) a brzy přibudou další ze skupiny inkretinových mimetik. U antidiabetik je kromě antihyperglykemického efektu vždy uváděn zejména efekt na hmotnost a jiné efekty nebyly prezentovány. Dnes však existuje mnoho důkazů, že antidiabetika mají i další efekty na složky metabolického syndromu – hypertenzi, dyslipidemii i obezitu. I u antidiabetik si tedy musíme zvykat na skutečnost, že je důležité přihlížet ke komplexnějším efektům, než je pokles glykemie, a zvažovat zejména cévní účinky a ovlivnění lipidů a krevního tlaku.

Nesteroidní antiflogistika, antikoagulancia, antiagregancia a změny sliznice žaludku a dvanáctníku

Nonsteroidal anti-inflammatory drugs, anticoagulation, antiplatelet medications, changes gastric and duodenal mucosa

prof. MUDr. Petr Dítě DrSc, MUDr. Ivo Novotný, prof. MUDr. Miroslav Penka CSc

Interní Med. 2008; 10(9): 384-386

Mezi nejčastěji předepisované léky patří nesteroidní antiflogistika, antikoagulancia a antiagregancia. Přes svoji vysokou terapeutickou efektivitu jsou tyto léky příčinou závažných gastrointestinálních komplikací, především krvácení. Jejich indikace proto musí být uvážlivá, se znalostí výhod a nevýhod léčby. V případě, že nemocní jsou těmito léky léčeni v době endoskopického vyšetření, se znalostmi, jak postupovat, aby endoskopický výkon byl bezpečný, tj. aby bylo minimalizováno riziko vzniku krvácivých komplikací. Vždy je třeba zhodnotit, zda při nasazení medikace nesteroidními antiflogistiky se jedná o tzv. rizikové nemocné (vyšší věk, anamnéza vředové...

CHŘIPKA - STÁLE AKTUÁLNÍ A NOVÁ

Influenza - always live and novel

doc. MUDr. Roman Chlíbek Ph.D

Interní Med. 2008; 10(9): 388-391

Chřipka je jedno z nejčastějších infekčních onemocnění. Každý rok je možné označit rokem chřipky. Její dopady postihují v podobě zdravotních potíží nejenom nemocného jedince, ale v sociální oblasti populaci na celém světě. Chřipkové epidemie typické pro zimní měsíce roku jsou známé svou explozivností a typickým šířením. Zpočátku bývá nejvyšší nemocnost mezi dětmi, zvláště pak mezi mladšími školáky. Mortalita této věkové skupiny je extrémně nízká. Tyto nemocné děti pak relativně snadno přenáší onemocnění dále v populaci a infikují zejména vlastní rodiče. Starší část populace je obvykle poslední cílovou skupinou chřipky, ovšem je hlavní rizikovou skupinou...

Léčba chronické plicní hypertenze

The treatment of chronic pulmonary hypertension

MUDr. Pavel Jansa, prof. MUDr. Michael Aschermann DrSc, prof. MUDr. Aleš Linhart CSc

Interní Med. 2008; 10(9): 392-396

Plicní hypertenze představuje heterogenní skupinu chorob charakterizovaných zvýšením středního tlaku v plicnici. Klinická klasifikace rozeznává plicní arteriální hypertenzi, plicní hypertenzi při srdečních onemocněních, plicní hypertenzi při respiračních onemocněních, chronickou tromboembolickou plicní hypertenzi a plicní hypertenzi z jiných příčin. Cílem terapeutické intervence u plicní arteriální hypertenze je ovlivnění základních patofyziologickým mechanizmů (vazokonstrikce, remodelace a trombóza). O způsobu farmakoterapie rozhoduje test akutní plicní vazodilatace. Pouze nemocní s pozitivním testem jsou indikováni k léčbě vysokými dávkami blokátorů...

Arytmie ve stáří

Arrhythmias in seniority

doc. MUDr. Čestmír Číhalík CSc

Interní Med. 2008; 10(9): 397-401

Arytmie představují různorodou skupinu komplikací vyskytujících se prakticky u všech srdečních onemocnění. S postupujícím věkem narůstá četnost a závažnost chronických srdečních onemocnění a ruku v ruce s těmito procesy vystupují do popředí i poruchy srdečního rytmu. Zatímco u mladšího jedince bez strukturálního onemocnění srdce probíhají arytmie často asymptomaticky, u starších pacientů s chronickým onemocněním srdce a často s dalšími přidruženými onemocněními současně probíhající arytmie významně zhoršují hemodynamické parametry a jejich význam tak narůstá. Kromě postupujících organických onemocnění se na rozvoji arytmií ve starším věku významnou...

Akutní infarkt myokardu a diabetes mellitus

ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION AND DIABETES MELLITUS

MUDr. Radka Adámková Ph.D

Interní Med. 2008; 10(9): 402-406

Akutní infarkt myokardu jako akutní projev ischemické choroby srdeční představuje stále závažný medicínský problém. Téměř třetinu nemocných s akutním infarktem myokardu tvoří nemocní s diabetem mellitem, přičemž až 70 % nemocných s akutním infarktem myokardu má již porušený glukózový metabolizmus (porušenou glukózovou toleranci nebo diabetes mellitus). Díky pokrokům v léčbě akutního infarktu myokardu celková mortalita klesá, ale u diabetiků naopak narůstá. Stejně tak prevalence diabetes mellitus díky změnám životního stylu v populaci narůstá. Prognóza nemocných s diabetes mellitus a infarktem myokardu je horší. Je známo, že aterosklerotické postižení...

Laboratorní diagnostika mnohočetného myelomu

Laboratory diagnosis of multiple myeloma

MUDr. Tomáš Šálek

Interní Med. 2008; 10(9): 407-409

Mnohočetný myelom tvoří 10–15 % hematologických malignit. Klinický obraz tvoří nejčastěji bolest zad, anémie, leukopenie, trombocytopenie, proteinurie a neurologické postižení. V posledních letech došlo k průlomovým objevům v pochopení mnohočetného myelomu a tyto poznatky otvírají nové horizonty v diagnostice a monitorování pacientů s tímto onemocněním. Testem první volby, když lékař pomyslí na monoklonální gamapatii, je elektroforéza proteinů séra a stanovení volných lehkých řetězců v séru. Stanovení volných lehkých řetězců je nejpřínosnější pro pacienty s myelomem z lehkých řetězců a AL amyloidózou, protože tito pacienti nejsou většinou...

Sdělení z praxe

Dosažení kompletní remise onemocnění u pacienta s generalizovaným kolorektálním karcinomem léčbou irinotekan/cetuximab

MUDr. Ivo Kocák Ph.D, et. al

Interní Med. 2008; 10(9): 422-425

Kolorektální karcinom je jedním z nejčastějších nádorových onemocnění v České republice. Léčba klinického stadia IV je paliativní. Základním léčebným přístupem je systémová chemoterapie zahrnující fluorouracil a leukovorin, irinotekan a oxaliplatinu. Nádorové buňky kolorektálního karcinomu často zvýšeně exprimují receptor pro epidermální růstový faktor (EGFR). Výsledky prvních klinických studií s cetuximabem u metastatického onemocnění jasně prokázaly významnou aktivitu této anti-EGFR monoklonální protilátky u pacientů rezistentních k současně dostupným cytotoxickým látkám. V následující kazuistice prezentujeme protinádorovou účinnost až s dosažením...

Mezioborové přehledy

Lokální kryoterapie a celotělová terapie chladem jako alternativa a doplněk léčby bolestivých onemocnění pohybového ústrojí

The local and whole-body cryotherapy - option and supplement to treatment of painful diseases of the locomotive organs

MUDr. Lubomír Šmuk

Interní Med. 2008; 10(9): 410-412

Autoři uvádějí účinky lokální i celotělové kryoterapie při akutních i chronických bolestivých postiženích pohybového ústrojí jak v kombinaci s léčbou, tak i samostatně.

Kardiovaskulární parametry erektilní dysfunkce

Cardiovascular parameters of erectile dysfunction

MUDr. Taťána Šrámková CSc

Interní Med. 2008; 10(9): 413-417

Erektilní dysfunkce (ED) je častým problémem mužů středního i vyššího věku. Její možná organická příčina se objevuje až v 80 %, nejčastěji se jedná o příčinu kardiovaskulární. ED a ischemická choroba srdeční mají společný morfologický podklad, a tím i společné rizikové faktory. Proto se ischemická choroba srdeční objevuje u nemocných s erektilní dysfunkcí a naopak. Mezi rizikové faktory ischemické choroby srdeční můžeme zařadit i ED. Proto bychom u pacientů s erektilní dysfunkcí měli pátrat po ischemické chorobě srdeční, tyto nemocné aktivně vyhledávat a účinně léčit.

Rizika těhotenství a porodu

Pregnancy and delivery risks

MUDr. Zuzana Dostálová Ph.D, MUDr. Romana Gerychová

Interní Med. 2008; 10(9): 418-421

Těhotenství je velmi dynamický děj, většina těhotenství probíhá fyziologicky, avšak u části z nich se vyskytují rizikové faktory, které mohou fyziologický průběh gravidity zkomplikovat. V důsledku pokroků v diagnostice a terapii závažných stavů přibývá v dnešní době žen, které vstupují do gravidity s onemocněním, jež může ohrozit jak je samotné, tak vyústit v poruchu vývoje a růstu plodu. Při řešení závažných těhotenských patologií je často nutný multidisciplinární přístup. Vzhledem k možným rizikům je důležité, aby takto ohrožené těhotné byly sledovány v poradnách pro rizikovou graviditu a porod byl veden v perinatologickém centru.

Ve zkratce

Diagnostika a léčba sekundární hypertenze

MUDr. Tomáš Zelinka

Interní Med. 2008; 10(9): 426-427

Podezření na sekundární arteriální hypertenzi by mělo vzniknout u všech pacientů s rezistentní hypertenzí a dále pak u všech hypertoniků, u kterých jsou přítomny specifické příznaky sekundární hypertenze. Zjištění příčiny hypertenze může přispět někdy i k úplnému vyléčení, většinou alespoň výrazně ke zlepšení kontroly hypertenze.

Dobrá rada

Jak ulevit pacientům od artritické bolesti

MUDr. Šárka Forejtová

Interní Med. 2008; 10(9): 429-430

Bolest je nejčastějším symptomem, se kterým přicházejí pacienti do revmatologické ordinace. Artritická bolest se objevuje v souvislosti s přítomností zánětu kloubu, který může být příznakem zánětlivých revmatických onemocnění pohybového aparátu, u systémových onemocnění pojiva, metabolických kloubních onemocnění a infekčních artritid. Zánětlivý charakter bolesti se objevuje i u tzv. zánětlivé dekompenzace osteroartrózy. Článek podává souhrnnou informaci o způsobu léčby bolesti při artritidě u jednotlivých revmatických onemocnění.


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.