Interní medicína pro praxi, 2009, číslo 11

Slovo úvodem

Jak pečovat o pacienta, který nemá domov?

MUDr.Libor Kvapil

Interní Med. 2009; 11(11): 479

Lidé bez domova se vyskytují běžně i ve vyspělých a bohatých státech, v naší zemi se jako závažný jev významněji objevili až po sametové revoluci v roce 1989. Lidé se stávají bezdomovci z nejrůznějších důvodů – příčinou je často alkohol, někdy drogy, jindy trestná činnost a návrat z vězení, rozpad manželství, ztráta zaměstnání, gamblerství, krach v podnikání, neplnění platby alimentů nebo jiných závazků a následná sociální degradace. Vytvářejí zvláštní sociální skupinu, jejímž členům je společné to, že jsou bez prostředků a bez trvalého bydliště. V jejich obtížné situaci se jim snaží pomáhat sociální pracovníci a různé instituce vydáváním stravy,...

Přehledové články

Cílený screening celiakie

Targeted screening of celiac disease

prof.MUDr.Přemysl Frič, DrSc., prof.MUDr.Jiří Nevoral, CSc.

Interní Med. 2009; 11(11): 484-487

Celiakie je nadále diagnostikována v české populaci nedostatečně často a naopak často pozdě. Příčinou je změna fenotypu choroby v posledních desetiletích. Střevní příznaky dominují jen u malých dětí. U starších dětí, mladistvých a zejména u dospělých převládají mimostřevní (atypické) příznaky. Nejdůležitější opatření k zlepšení současného stavu je cílený screening zaměřený na rizikové skupiny a choroby, podezřelé symptomy a přidružené autoimunitní choroby. Dvoustupňový screening doporučuje u probandů těchto skupin v první etapě stanovení sérových autoprotilátek k tkáňové transglutamináze ve třídě IgA (AtTGA-IgA) a celkového IgA. Při selektivním...

Léčba bolesti v ČR - chronická bolest a trendy v invazivních postupech

Pain treatment in Czech republic - chronic pain and trends in invasive approaches

MUDr.Marek Hakl, Ph.D.

Interní Med. 2009; 11(11): 488-490

Prevalence výskytu chronické bolesti v ČR a ostatních evropských zemích je přibližně 20 %, toto procento se postupně mírně zvyšuje. Chronická bolest se stává závažným celospolečenským problémem. Správná léčba chronické bolesti je multimodální, zahrnující farmakoterapii, fyzikální léčbu, invazivní léčebné postupy, psychoterapii a další. Invazivní techniky léčby bolesti se používají buď jako doplněk farmakoterapie, nebo jako další stupeň léčby v případech, kdy ostatní léčebné postupy selhaly. Poslední dobou můžeme sledovat určitý odklon od „anesteziologických“ invazivních postupů a vzrůstající zájem o moderní sofistikované léčebné...

Profesionální astma bronchiale a úskalí jeho diagnostiky

Occupational asthma and the challenge of its diagnostics

prof.MUDr.Daniela Pelclová, CSc., MUDr.Pavlína Klusáčková, Ph.D.

Interní Med. 2009; 11(11): 491-493

V průmyslových zemích vyvolávají pracovní expozice přibližně 10 % onemocnění astmatem dospělých. Profesionální astma zahrnuje astma imunologické, typické obdobím latence do nástupu symptomů, a astma iritační, objevující se zpravidla již po jedné expozici vysoké koncentrace dráždivých látek. Naproti tomu astma zhoršované prací, tedy astma již dříve vzniklé, s exacerbacemi v důsledku pracovní expozice, se v České republice za nemoc z povolání nepovažuje. Diagnóza profesionálního astmatu by měla být co nejdříve ověřena objektivním testováním a pracovník by měl být vyřazen z expozice příslušné noxe. Článek popisuje diagnostický postup pro ověření...

Proč a jak měřit krevní tlak doma

Why and how to check blood pressure at home

doc.MUDr.Eliška Sovová, Ph.D., MBA

Interní Med. 2009; 11(11): 494-497

Kardiovaskulární mortalita je vedoucí příčinou úmrtí ve vyspělých zemích. Vysoký krevní tlak patří k základním rizikovým faktorům. V roce 2002 byla publikována studie Prospective Studies Collaborators, která shrnula poznatky 61 observačních studií vztahu hypertenze a mortality na kardiovaskulární onemocnění (KVO). Na základě této metaanalýzy byla jasně potvrzena korelace výšky krevního tlaku a rizika úmrtí na KVO. V roce 2007 vyšla poslední evropská doporučení pro diagnostiku a léčbu hypertenze, která kladou důraz na posouzení kardiovaskulárního rizika. V rámci správné léčby a ke snížení orgánových komplikací doporučují pravidelné měření krevního...

Nové poznatky o léčbě osteoporózy

New findings of the treatment of osteoporosis

MUDr.Dana Michalská, Ph.D.

Interní Med. 2009; 11(11): 498-502

K osteoporotickým zlomeninám dochází v důsledku změn objemu kostní hmoty a jejího složení a/nebo zhoršené kvality. Ve většině případů je příčinou nerovnováha mezi kostní resorpcí a novotvorbou během remodelačního cyklu. Léčebná intervence zahrnuje buď snížení kostní resorpce (antiresorpční léčba), a/nebo zvýšení novotvorby kosti (anabolická léčba). Léčebné zásahy jsou však komplikovány spřažením mezi kostní resorpcí a novotvorbou během remodelace kosti, což vede k potlačení novotvorby kosti u pacientů léčených antiresorpční léčbou. Pochopení regulačních mechanizmů kostní novotvorby a resorpce přináší nové možnosti léčby osteoporózy. Spektrum...

Léčba chronických virových hepatitid v roce 2009

Treatment of chronic viral hepatitides in 2009

prof.MUDr.Petr Husa, CSc.

Interní Med. 2009; 11(11): 504-506

V dubnu 2009 byl vydán nový český doporučený postup týkající se diagnostiky a léčby chronické hepatitidy B. Po stránce terapeutické je nejvýznamnější změnou odklon od používání léků s nejnižší účinností a největší pravděpodobností vzniku rezistence během léčby (lamivudin, telbivudin, adefovir dipivoxil). U dosud neléčených (naivních pacientů) mají v současnosti jednoznačnou přednost pegylovaný interferon alfa-2a, tenofovir a entecavir. Kombinace pegylovaného interferonu alfa a ribavirinu zůstává standardem léčby chronické infekce virem hepatitidy C. Ve snaze maximálně využít terapeutický potenciál těchto léků vzrůstá význam monitorování virové...

Diferenciální diagnóza hypokalcemie

Diferencial diagnosis of hypocalcemia

prof.MUDr.Petr Broulík, DrSc.

Interní Med. 2009; 11(11): 507-510

Ionizované kalcium hraje hlavní roli v řadě fyziologických a biochemických procesů včetně svalových stahů, srážení krve, vedení vzruchu v srdci a nervovém systému. Hypokalcemie je snížená koncentrace ionizovaného kalcia, která klesne pod hranici normální hladiny ionizovaného kalcia, jež může, ale nemusí mít klinický korelát. Jeho koncentraci ovlivňuje aktuální acidobazická rovnováha a hladina plazmatického albuminu. Regulace kalcemie je velice citlivě řízena zejména parathormonem (PTH) a vitaminem D. Nejčastějšími příčinami hypokalcemie jsou hypoparatyreóza, deficit nebo abnormální metabolizmus vitaminu D a redistribuce kalcia. Ve vztahu k...

Incidentalomy nadledvin

Adrenal incidentalomas

doc.MUDr.Zdeněk Fryšák, CSc., MUDr.David Karásek, Ph.D., MUDr.Milan Halenka, Ph.D.

Interní Med. 2009; 11(11): 511-514

Neočekávaný nález patologické struktury v oblasti nadledvin, incidentalomu, odhalené zobrazovacími metodami, musí vyvolat u vyšetřujícího lékaře zájem odpovídající závažnosti takového zjištění. Ne všechny používané zobrazovací metody jsou schopny poskytnout informaci v odpovídající kvalitě a ani zdaleka nemohou zaručit zcela spolehlivou interpretaci týkající se biologické povahy incidentalomu. Vyhodnocení případné sekreční aktivity je další, podstatnou a neméně významnou stránkou diagnostického procesu. Následující přehled by měl pomoci všem, kteří mají zájem získat aktuální informace o incidentalomech nadledvin. Cílem autorů je napomoci orientaci...

Sdělení z praxe

Závislost na zolpidemu

Dependence on zolpidem

MUDr.Josef Chval

Interní Med. 2009; 11(11): 518-519

přibývá. Zkušenosti s léčbou odvykacího stavu a s dlouhodobou léčbou těchto pacientů jsou omezené. Článkem chci upozornit na riziko vzniku závislosti na zolpidemu a zvýšit zájem o tuto problematiku.

Mezioborové přehledy

Medikamentózní léčba poruch erekce a její bezpečnost

Medication of erectile dysfunction and its security

doc.MUDr.Michal Pohanka, Ph.D., prof.MUDr.RNDr.Luboslav Stárka, DrSc.

Interní Med. 2009; 11(11): 515-517

Erektilní dysfunkce je poměrně častou poruchou, jejíž incidence stoupá výrazně s věkem. Vysoká účinnost při léčbě erektilní dysfunkce, kterou vykazují přípravky založené na inhibici fosfodiesterázy typu 5 (sildenafil, tadalafil, vardenafil), svádí někdy k předpisu těchto léků bez dalšího vyšetřování. Je však žádoucí vedle podrobné anamnézy a fyzikálního vyšetření ověřit laboratorně, zda se nejedná o projev onemocnění, jako je diabetes mellitus, hyperprolaktinémie nebo hypogonadizmus. V kontraindikacích stojí na předním místě užívání nitrátů. U pacientů na intenzivní antihypertenzní léčbě nebo se závažnějším kardiálním vyšetřením je na místě...

Pro sestry

Edukace klientů k provádění testů k detekci okultního krvácení do stolice

Education of the clients in question with testing for detection of ocult bleeding by fecal occult blood tests

Mgr.Jan Chrastina, doc.PhDr.Jana Marečková, Ph.D.

Interní Med. 2009; 11(11): 524-526

Příspěvek teoretického zaměření poukazuje na nutnost správného provádění edukačního procesu pro efektivní provedení testu určeného k detekci okultního krvácení do stolice nemocným (klientem). Příspěvek shrnuje možná doporučení pro efektivní provedení a vyhodnocení testu a předkládá srozumitelné a kvalitní informace, které lze využít jako tzv. baterii informací pro realizaci edukačního procesu u nemocných (klientů) v oblasti provádění testování okultního krvácení do stolice. Příspěvek rovněž může sloužit jako konkretizace edukačního programu u nemocných (klientů), kteří budou provádět testování na okultní krvácení do stolice v domácím prostředí....

Dobrá rada

Existuje účinná prevence chřipky?

Is there an effective influenza prevention?

MUDr.Jana Vojtíšková

Interní Med. 2009; 11(11): 520-521

Prevencí rozumíme souhrn postupů a opatření, která můžeme využít k podpoře zdraví. Je možná účinná prevence u chřipkového onemocnění a jaká jsou možná opatření?

Nemocniční péče

Nutriční farmakoterapie u kriticky nemocných

The concept of nutritional pharmacotherapy in critically ill patients

MUDr.Jan Jahoda

Interní Med. 2009; 11(11): 522-523

Nutriční podpora kriticky nemocného prodělává na celém světě bouřlivý rozvoj. V posledních letech mnoho společností vytvořilo doporučení založené na důkazech, která si však ztěžka hledají cestu na klinická pracoviště. Koncept nutriční farmakoterapie je jeden z nich.

Test

Autodidaktický test 10/2009

-

Interní Med. 2009; 11(11): 527

-


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.