Interní medicína pro praxi, 2009, číslo 3

Slovo úvodem

Dobrá spolupráce kliniků i v době vrcholné techniky znamená velký přínos pro nemocné

doc. MUDr. Dalibor Sedláček CSc

Interní Med. 2009; 11(3): 103

Přehledové články

Moderní léčba průduškového astmatu

Modern treatment of bronchial asthma

doc. MUDr. Jaromír Bystroň CSc

Interní Med. 2009; 11(3): 106-110

Autor předkládá současný pohled na průduškové astma jako na chronické onemocnění s celosvětovým zdravotním, ekonomickým i společenským významem. Uvádí cíle a postupy léčby, které vycházejí ze současných mezinárodních konsenzů a jsou součástí strategie prevence, diagnostiky a léčby specialistů pečujících o pacienty s průduškovým astmatem v České republice.

Výživa a její vztah ke kostnímu metabolizmu

Nutrition and its relationship to bone metabolism

prof. MUDr. Petr Broulík DrSc

Interní Med. 2009; 11(3): 111-114

Osteoporóza je závažné onemocnění civilizované společnosti vedoucí ke zlomeninám, jejichž komplikace mohou vést až ke smrti. Zatímco máme bohatou literaturu vztahující se k účinku jednotlivých léků na metabolizmus kosti, literatura zabývající se vztahem výživy a stopových prvků na metabolizmu kosti je ojedinělá. Stále větší pozornost je ale věnována požadavkům na adekvátní výživu během celého života a jejího vztahu k osteoporóze. Správná výživa s dostatkem bílkovin je nesmírně důležitá pro normální metabolizmus kostí. Kumulativní vliv výživy je významný především v určení vrcholu kostní hmoty a dalšímu udržování kostní hmoty po celý život. Kost vyžaduje...

Novinky v léčbě pokročilého kolorektálního karcinomu

Advances in treatment of advanced colorectal carcinoma

MUDr. Igor Kiss Ph.D

Interní Med. 2009; 11(3): 115-119

Kolorektální karcinom patří mezi nejčastější nádory zažívacího traktu. Největším pokrokem v oblasti léčby pokročilého onemocnění bylo zavedení cílené léčby do klinické praxe. Kombinace chemoterapie a biologické léčby prokázala aditivní efekt, který se projevuje nárůstem léčebných odpovědí, prodlouženým mediánem přežití, nárůstem sekundární operability původně inoperabilního onemocnění a také příznivě ovlivňuje kvalitu života léčených pacientů.

Krvácení a jeho léčba - (nejen) hematologický problém

Bleeding and it’s treatment - chalenge not only for the haematologist

MUDr. Jan Blatný

Interní Med. 2009; 11(3): 120-122

Krev je od nepaměti spojována s medicínou a krvácení je dodnes jednou z hlavních příčin úmrtí i v zemích s vyspělým zdravotnictvím. Správná a včasná diagnóza stejně jako léčba krvácení je nezbytnou podmínkou pro záchranu života tam, kde jej krevní ztráta ohrožuje. Autor shrnuje základní etiologii a patogenezi krvácení se zvláštním zaměřením na závažné, život ohrožující krvácení (ŽOK). Na základě současných znalostí pak formuluje obecná doporučení užitečná při stanovení správné diagnózy a při léčbě krvácení a její monitoraci.

Komplexní přístup k nemocným s vysokým kardiovaskulárním rizikem z pohledu internisty

Complex approach to patients at high cardiovascular risk from the perspective of an internist

MUDr. Pavel Havránek

Interní Med. 2009; 11(3): 123-125

Práce uvádí diagnostické možnosti při rozpoznávání nemocných s vysokým kardiovaskulárním rizikem. Všímá si významu klasických i nových rizikových faktorů. Autor probírá možnosti nefarmakologické i farmakologické léčby, směřující ke snížení zjištěného vysokého rizika. Podrobněji jsou probrány dnešní zásady pro intervenci hypolipidemiky, antihypertenzivy a antiagregačními léky.

Kompresivní terapie v prevenci a léčbě žilních onemocnění dolních končetin

Compressive therapy in venous diseases

doc. MUDr. Jiří Herman CSc

Interní Med. 2009; 11(3): 126-128

Kompresivní terapie má zásadní význam v léčbě i prevenci žilních onemocnění dolních končetin. Lze ji realizovat formou kompresivní bandáže, kompresivních punčoch nebo intermitentní pneumatické komprese. Její indikace často spočívá na tradici či empirii, chybí randomizované klinické studie. Článek se snaží poskytnout hrubou orientaci v indikacích kompresivní terapie v prevenci a léčbě žilních onemocnění dolních končetin.

Sdělení z praxe

Cushingův syndrom jako projev generalizovaného karcinoidu žaludku

Cushing‘s syndrome as a manifestation of generalized gastric carcinoid

MUDr. Hana Sýkorová

Interní Med. 2009; 11(3): 138-140

Cushingův syndrom vzniká autonomní nadprodukcí glukokortikoidů. Dělí se na primární, který je způsoben nadprodukcí glukokortikoidů adenomem, karcinomem nebo hyperplázií nadledvin. Sekrece ACTH je potlačena. V případě sekundárního Cushingova syndromu jde o primární nadprodukci ACTH v hypothalamo-hypofyzární oblasti nebo ektopicky. Hladina ACTH je normální nebo vysoká. Ektopická nadprodukce je méně častá, nejčastěji je zdrojem malobuněčný karcinom plic, thymom, méně často karcinoidy a další malignity. Incidence karcinoidů je od 0,7–2,1/100 tisíc obyvatel. Přestože se častěji vyskytují v oblasti trávicího traktu než v oblasti plic a bronchů, bývají...

Mezioborové přehledy

Základní principy péče o chronickou ránu

Basic principles of chronic wound management

prof. MUDr. Alena Pospíšilová CSc

Interní Med. 2009; 11(3): 129-133

Autorka se ve svém článku zabývá základními principy péče o chronickou ránu, o které se opírá wound management. Zásadním požadavkem v léčbě chronických ran a péči o tyto rány je určení příčiny a identifikace faktorů, které by mohly prolongovat hojení. Dalším předpokladem zdárného hojení je odstranění devitalizované tkáně, zvládnutí infekce a inhibice zánětu. Nedílnou součástí léčby chronických ran je zvládnutí exudátu a otoku a vytvoření optimálního vlhkého prostředí, ve kterém mohou probíhat buněčné a biochemické pochody hojivého procesu. Dalším terapeutickým krokem je podpora epitelizace. Autorka zdůrazňuje, že péče musí být komplexní s diferencovaným...

Některé specifické požadavky na výživu ve vyšším věku

Some specific nutrition requirements in the elderly people

doc. Ing. Zdeněk Zloch CSc

Interní Med. 2009; 11(3): 134-137

Ve vyšším věku má fyziologicky adekvátní výživa zásadní význam pro udržení dobrého zdraví a pro podporu kvalitního života. Jelikož je výživový a zdravotní stav podmíněn stravovacími zvyklostmi, je u seniorů žádoucí, aby byl výběr potravin přizpůsoben změnám tělesného složení a alteracím fyziologických funkcí. Proto by měli být směrováni k preferenci biologicky hodnotných a kaloricky méně vydatných jídel. Doporučuje se také přiměřené doplňování potravy některými mikronutrienty, zejména vitaminem D, antioxidačními vitaminy a vybranými minerálními látkami.

Informace

Potraviny, výživa, tělesná aktivita a prevence rakoviny: globální perspektiva

doc. MUDr. Miroslav Stránský

Interní Med. 2009; 11(3): 142-145

Každým rokem onemocní na celém světě okolo 11 milionů osob rakovinou, téměř 7 milionů zemře. Podle odhadů se tyto počty do roku 2030 zdvojnásobí. Odborníci jsou zajedno, že genetické faktory jsou zodpovědny pouze za malý podíl těchto onemocnění. Vlivy zevního prostředí, např. kouření, infekce a sluneční záření, jsou podstatnými rizikovými faktory. Výživa, pohybová aktivita a složení organizmu ovlivňují rovněž riziko onemocnění a mohou představovat důležité ochranné faktory. Aktuální zpráva WCRF (Cancer Research Fund) prezentuje výsledky a vyhodnocení téměř 7000 studií k tématu výživa, tělesná aktivita a prevence rakoviny. Od roku 1997, kdy vyšla poslední...

Co je nového v...

Pokroky v gastroenterologii

Advances in gastroenterology

prof. MUDr. Petr Dítě DrSc

Interní Med. 2009; 11(3): 141

Gastroenterologie patří mezi neobyčejně dynamicky se rozvíjející obory posledních let. Kromě nových technologií, zvyšujících možnosti diagnostiky endoskopické, jsou stále více využívány v diagnostice onemocnění jícnu, žaludku, střev nebo slinivky břišní metody na bázi molekulární biologie a metody genetické. Nové diagnostické možnosti se samozřejmě odrážejí i v některých nových přístupech terapeutických.

Test

Autodidaktický test č. 3 / 2009

Interní Med. 2009; 11(3): 146


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.