Interní medicína pro praxi, 2012, číslo 1

Slovo úvodem

Změnila nutriční a metabolická péče tvář moderní intenzivní medicíny?

MUDr. Jan Maňák, Ph.D.

Interní Med. 2012; 14(1): 3

Přehledové články

Léčba extraintestinálních manifestací idiopatických střevních zánětů

Therapy of extraintestinal manifestations of inflammatory bowel disease

doc.MUDr.Zdena Zádorová, Ph.D.

Interní Med. 2012; 14(1): 8-11

Idiopatické střevní záněty (Inflammatory bowel disease – IBD) postihující převážně gastrointestinální trakt mohou být spojeny s velkým počtem extraintestinálních manifestací (EIM), které významně přispívají k morbiditě a zhoršení kvality života nemocných. Nejčastější extraintestinální manifestace spojené s IBD zahrnují dermatologická, oftalmologická, muskuloskeletální a hepatobiliární onemocnění, i když může být postižen prakticky každý systém. Pro zahájení včasné terapie je velmi důležité získat znalosti o těchto extraintestinálních komplikacích Crohnovy choroby (CD) a ulcerózní kolitidy (UC).

Využití bakteriálních lyzátů v klinické praxi

Use of bacterial lysates in clinical practice

doc.MUDr.Jaromír Bystroň, CSc.

Interní Med. 2012; 14(1): 12-17

Autor předkládá přehled historie i současnosti klinického použití bakteriálních lyzátů. Uvádí nejnovější poznatky o mechanizmech účinků těchto přípravků a následně se zaměřuje na indikace a nejčastější problematiku s používáním bakteriálních lyzátů v klinické praxi.

Autonomní neuropatie a postižení srdce při diabetu

Autonomous neuropathy and affliction of the myocardium

MUDr.Alena Adamíková, Ph.D., MUDr.Jiří Bakala

Interní Med. 2012; 14(1): 18-20

Kardiovaskulární autonomní neuropatie zahrnuje abnormality v kontrole srdeční frekvence a centrální a periferní vaskulární dynamiky. Postihuje asi 17 % pacientů s diabetem 1. typu a 22 % diabetiků 2. typu podle metody použité k vyšetření. Diabetes mellitus vede k funkčním a strukturálním změnám srdce i nezávisle na přítomnosti ischemické choroby srdeční a hypertenze. Nález systolické a diastolické dysfunkce levé komory, myokardiální dilatace a hypertrofie levé komory bez přítomnosti makroangiopatie a hypertenze je označován jako diabetická kardiomyopatie. Mezi příčiny patří metabolické změny, myokardiální fibróza, mikroangiopatie a kardiovaskulární...

Bursitis uratica

Bursitis uratica

MUDr.Julius Vachtenheim, CSc.

Interní Med. 2012; 14(1): 21-22

V příspěvku chce autor upozornit na četnost burzitidy u pacientů se dnou. Může se vyskytnout samostatně, jako první anebo jediný projev dnavého onemocnění. Častěji se ale jedná o nález již u dříve diagnostikované dny. Dobrá anamnéza a hodnocení klinického a laboratorního vyšetření obvykle správný původ burzitidy potvrdí. Už v průběhu několika hodin a dnů může včasná a cílená léčba zbavit nemocného velkých bolestí. Nejčastěji se jedná o burzitidu loketní (olekranu) a kolenní (prepatelární).

Informace

Rizolli R, et al. Vliv stroncium ranelátu a alendronátu na mikrostrukturu kostí u žen s osteoporózou

MUDr. Petr Hrdý

Interní Med. 2012; 14(1): 40-42

Sdělení z praxe

Hereditární angioedém a anafylaktická reakce po žihadle od sršně

Hereditary angioedema and anaphylactic reaction after sting from hornets

MUDr.Jana Hanzlíková

Interní Med. 2012; 14(1): 34-37

U pacientky s dlouholetou anamnézou angioedémů bez urtikárie a bez pruritu byla stanovena diagnóza hereditárního angioedému (HAE), bohužel po velmi dlouhé době 35 let klinických potíží. Navíc pacientka byla v době stanovení diagnózy HAE léčena ACE inhibitory, které jsou u pacientů s angioedémy nevhodné. Po vysazení ACE inhibitorů z léčby hypertenze a zahájení dlouhodobé profylaktické léčby HAE atenuovaným androgenem Danazolem se stav pacientky výrazně zlepšil a symptomy HAE se objevovaly jen sporadicky: při infekci nebo po chirurgickém zákroku. Od přelomu tisíciletí pozorovala pacientka po štípnutí bodavým hmyzem velké otoky v místě bodnutí,...

Mezioborové přehledy

Léčba pooperační bolesti

Post-operative pain management

MUDr.Tomáš Gabrhelík, Ph.D., MUDr.Marek Pieran

Interní Med. 2012; 14(1): 23-25

Akutní bolest provází každý operační výkon a její léčba je samozřejmou součástí perioperační péče o pacienty. V současné době máme k dispozici dostatek léků a analgetických postupů, aby byl tento požadavek splněn. Moderní trendy v léčbě pooperační bolesti využívají postupy multimodální analgezie, které jsou specifické podle typu operačních výkonů, a také kvalitní organizace léčby pooperační bolesti ve zdravotnických zařízeních. Cílem těchto postupů je adekvátní léčba pooperační bolesti s minimem nežádoucích účinků.

Prevence kardioembolických cévních mozkových příhod

Prevention of cardioembolic stroke

doc.MUDr.Jiří Bauer, CSc.

Interní Med. 2012; 14(1): 26-29

Antikoagulační léčba hraje důležitou roli v primární i v sekundární prevenci embolizace do mozkových tepen u pacientů s nevalvulární fibrilací síní a jinými zdroji kardioembolických iktů. Nejčastěji užívané antikoagulans v těchto indikacích je warfarin. Tento lék významně snižuje riziko iktu i mortalitu, ale zvyšuje riziko krvácení. Život ohrožující intracerebrální hemoragie je nejzávažnější komplikací antikoagulační léčby s mortalitou přesahující 50 %. Slibnou alternativou léčby warfarinem jsou nové přímé inhibitory trombinu (dabigatran) a plazmatického faktoru Xa (rivaroxaban, apixaban). Dabigatran etexilate je již schválen pro prevenci ischemického...

Novinky v léčbě neuropatické bolesti

New trends in diagnostics and treatment of neuropathic pain

MUDr.Rudolf Černý, CSc.

Interní Med. 2012; 14(1): 30-32

Práce předkládá novou klasifikaci a diagnostický postup neuropatické bolesti a přehled současně platných doporučení pro farmakoterapii neuropatické bolesti. Dále jsou uvedeny v současnosti zaváděné preparáty a metody lokální léčby. V závěru jsou uvedeny možné směry dalšího rozvoje farmakoterapie neuropatické bolesti.

Nemocniční péče

Hladovění v nemocnici

Starvation in hospitals

MUDr.Zuzana Kala Grofová

Interní Med. 2012; 14(1): 38-39

V EU trpí podvýživou více než 20 milionů obyvatel. U 30–40 % pacientů přijatých do nemocnice je podvýživa patrná již při přijetí a je vlastním důvodem hospitalizace a u 2/3 se dále prohlubuje. Podvýživa vzniká hladověním. Termín hladovění není často správně chápán jako nedostatečný příjem stravy a/nebo výživy. Důvodů, proč pacienti v nemocnicích hladoví, je celá řada. Patří mezi ně také profesionální slepota s větším zaměřením na technologie a sofistikované postupy než na jednoduché sledování příjmu stravy a vážení pacientů. Komplexní léčba zahrnuje i nutriční péči s použitím různých druhů umělé výživy, která v dnešní době dokáže hladovění...


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.