Interní medicína pro praxi, 2012, číslo 10

Slovo úvodem

Strach z výsledků vyšetření aneb Čeho a proč se vlastně bojíme?

Mgr. Roman Pešek

Interní Med. 2012; 14(10): 347

Přehledové články

Diferenciální diagnóza a terapie chronické obstrukční plicní nemoci a astmatu

Differential diagnosis and therapy of chronic obstructive pulmonary disease and asthma

prof.MUDr.Vladimír Vondra, DrSc., MUDr.Iveta Vondrová

Interní Med. 2012; 14(10): 350-356

Chronická obstrukční plicní nemoc a astma mají řadu odlišných, ale i společných charakteristik v diagnostice a léčbě. V diferenciální diagnostice mají významnou úlohu různé etiologické faktory, u CHOPN hlavně inhalované škodliviny, u astmatu alergické spouštěče. Hlavní odlišení obou nemocí spočívá v průkazu bronchiální obstrukce a její reverzibility, ev. bronchiální hyperreaktivity a laboratorních (hlavně imunologických) nálezech. Diagnóza obou nemocí je obecně podceněna, chyby při stanovení definitivních diagnóz jsou časté. Správná diagnóza má významný vliv na včasnou a optimální léčbu dle tíže CHOPN nebo kontroly a tíže astmatu. Do terapie...

Nové možnosti prevence a terapie systémové tromboembolie

New possibilities of prevention and therapy of cardiovascular embolism

MUDr.Zdeněk Coufal

Interní Med. 2012; 14(10): 357-360

Objev heparinu brzy oslaví 100 let, warfarin je v klinickém používání již 60 let. Nemocní s fibrilací síní jsou ohroženi vznikem CMP a systémovou embolizací. Nová doporučení léčby nemocných s fibrilací síní Evropské kardiologické společnosti stratifikují riziko CMP a systémové trombembolie a kvantifikují riziko krvácení při adekvátní antikoagulační léčbě. Na základě výsledků recentních studí RE-LY, ROCKET AF a AVERROES jsou do praxe uváděna nová a bezpečnější přímá perorální antikoagulancia dabigatran a rivaroxaban, u nichž byla prokázána vyšší účinnost v prevenci CMP a trombembolie při nižším riziku krvácení.

Antiinflamatorní účinek statinů

Antiinflammatory properties of statins

MUDr.Peter Riško, doc.MUDr.Pavel Kraml Ph.D., Bc.Jana Potočková, MUDr.Jana Střížová

Interní Med. 2012; 14(10): 362-364

Statiny jsou značně předepisovány pro jejich schopnost snižovat cholesterol a pozitivní vliv na kardiovaskulární onemocnění. V posledních letech přibývá důkazů ohledně jejich pleiotropních účinků – antioxidační, antitrombotické, antiinflamatorní, imunomodulanční účinky, možný anti-foam cell efekt a zlepšení endotelové dysfunkce. V tomto přehledu je načrtnut možný mechanizmus antiinflamatorního a imunomodulačního působení statinu.

Informace

Musí docházet ke zvyšování hmotnosti u nemocných s diabetes mellitus 2. typu po zahájení inzulinové léčby? Výsledky studie KILOS - část I.

Must the start of insulin treatment in type 2 diabetes be connected with increasing of their body weight?

prof.MUDr.Jindřiška Perušičová, DrSc., et al.

Interní Med. 2012; 14(10): 391-395

2skupina 17 řešitelů z ČR: studie KILOS NN 304–3517 je sponzorovaná Novo Nordisk s. r. o. CÍL PRÁCE: Primárním cílem studie bylo sledování změn hmotnosti nemocných s DM2 léčených inzulinem (mimo detemir) nejméně 12 měsíců a poté převedených na léčbu inzulinovým analogem detemir také po dobu 12 měsíců – podávání krátce působících inzulinů bylo upravována podle zvyklostí jednotlivých ošetřujících lékařů. Sekundárním cílem studie bylo sledování změn glykovaného hemoglobinu a glykemie nalačno ve stejných časových periodách. MATERIÁL A METODY: Studie se účastnilo 17 diabetologů a celkem byla získána data od 206 nemocných s DM 2. typu,...

Sdělení z praxe

Fabryho choroba-lysozomální onemocnění ze střádání s multiorgánovým postižením

Fabry disease - lysosomal storage disease with multiorgan involvement

MUDr.Lubor Goláň

Interní Med. 2012; 14(10): 378-382

Fabryho choroba je dědičné metabolické onemocnění ze střádání. Dědičnost je gonozomálně recesivní, ale onemocnět mohou také ženy. Mutace genu způsobuje nedostatek enzymu α-galaktosidázy A, který vede k hromadění globotriaosylceramidu v buňkách různých tkání a jejich poškození. Jedná se o onemocnění vzácné, které se může projevit již v dětství příznaky z postižení periferních nervů (parestéziemi, bolestmi končetin, horečkami). V dospělosti je typické postižení srdce hypertrofickou kardiomyopatií a selhání ledvin. Postižen může být i centrální nervový systém, gastrointestinální trakt, sluch i vestibulární ústrojí. Charakteristickým nálezem...

Exogenní alergická alveolitida

Extrinsic allergic alveolitis

MUDr.Šárka Bartizalová

Interní Med. 2012; 14(10): 383-385

Práce popisuje etiologii, patogenezi, klinický obraz, diagnostiku a léčbu profesionální exogenní alergické alveolitidy. V článku je popsáno onemocnění 37leté pacientky, která byla zaměstnána ve firmě na výrobu automobilových doplňků. Při práci používala různá lepidla (kyanoakrylátové lepidlo). V lednu 2010 bylo pracoviště přemístěno do haly, kde se používají chemické přípravky (lepidla, tvrdidla) s obsahem izokyanátů. V článku je popsán rozvoj respiračních symptomů u nemocné a diagnostika exogenní alergické alveolitidy typu izokyanátové plíce, která byla posouzena jako nemoc z povolání.

Farmakologický profil

Současná role candesartanu v terapii a prevenci kardiovaskulárních onemocnění

The Role of Candesartan in the Therapy and Prevention of Cardiovasular Diseases

MUDr.Marek Janka

Interní Med. 2012; 14(10): 386-388

V oblasti prevence a terapie arteriální hypertenze a srdečního selhání, které patří k nejvýznamnějším příčinám morbidity a mortality v západních zemích, bylo v poslední době dosaženo výborných výsledků. Se stále hlubším porozuměním patofyziologickým a klinickým projevům těchto chorob se objevují nové přístupy v jejich prevenci a terapii. Velmi úspěšnou skupinou léčiv na tomto poli jsou blokátory receptorů pro angiotenzin (ARB). Z nich zejména candesartan dosáhl v řadě studií excelentních výsledků při zachování velmi dobrého bezpečnostního profilu. Díky tomu se tento lék se v současné době řadí na celoevropské úrovni ke standardní terapii arteriální...

Mezioborové přehledy

Diagnostika a léčba akutních leukemií

Diagnosis and treatment of acute leukemias

MUDr.Mgr.Cyril Šálek, Ph.D.

Interní Med. 2012; 14(10): 366-372

Akutní leukemie jsou souborem nádorových onemocnění krvetvorby vycházejících z krvetvorné kmenové buňky. Vyznačují se nekontrolovanou proliferací leukemických blastů v kostní dřeni. Dle příslušnosti blastů k myeloidní či lymfoidní linii se dělí na akutní myeloidní (AML) a lymfoblastovou leukemii (ALL). Podrobnější klasifikace je založena na hodnocení imunofenotypu, cytogenetických změn a molekulárně genetického profilu blastů. Tyto vlastnosti mají i prognostický význam. Akutní leukemie jsou léčitelné chemoterapií. V případě rizikových skupin s vysokou pravděpodobností relapsu je po dosažení první kompletní remise indikována alogenní transplantace...

Chronické otoky na dolních končetinách a jejich důsledky

Chronic lower limb edema and its consequences

prof.MUDr.Alena Pospíšilová, CSc.

Interní Med. 2012; 14(10): 373-377

Otoky dolních končetin mohou být projevem mnoha patofyziologických stavů, na jejichž rozvoji se podílí celá řada faktorů, které ovlivňují hemodynamickou situaci mezi vaskulárním řečištěm a intersticiem. Jsou častým problémem, se kterým pacienti přicházejí k lékaři. Chronické otoky dolních končetin mohou souviset s celkovými onemocněními nebo mohou mít příčinu lokální, omezenou pouze na dolní končetiny. K nejčastějším chronickým otokům dolních končetin, z hlediska dermatologa, náleží flebedém, lymfedém a lipedém. Vzhledem k tomu, že se jedná o otoky chronické, většinou progredující, bývají spojeny s řadou komplikací, s nepříjemnými subjektivními...

Dobrá rada

Jak zabránit vzniku cestovní trombózy?

How to prevent traveller‘s thrombosis?

MUDr.Alena Broulíková, CSc.

Interní Med. 2012; 14(10): 389-390

Potřeba prevence žilní trombózy vyplývá ze závažnosti komplikací tohoto onemocnění; v akutním stadiu je riziko embolie plicní, v pozdějším období jsou to projevy posttrombotického syndromu s rozvojem pokročilých stadií chronické žilní insuficience s kožními projevy, které mohou vyústit až ke vzniku bércového vředu. Jedním z rizikových faktorů žilní trombózy je oblenění krevního toku v žilách dolních končetin (DK) a toto je hlavní rizikový faktor, který způsobuje častější výskyt žilní trombózy u osob cestujících na velké vzdálenosti. Strategie vhodných profylaktických opatření se odvíjí od stupně rizika vzniku žilní trombózy u každého jednotlivého...

Edukace Vašich pacientů

Originální lék versus generikum

doc. MUDr. Otto Mayer, CSc.

Interní Med. 2012; 14(10): 396-398

 


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.