Interní medicína pro praxi, 2012, číslo 12

Slovo úvodem

Duchovní rozměr zdravotní péče

PhDr. Marta Hošťálková, Th.D.

Interní Med. 2012; 14(12): 451

Přehledové články

Léčba chronické rinosinusitidy (CRS)

The treatment of chronic rhinosinusitis

MUDr.Jiří Hoza

Interní Med. 2012; 14(12): 455-457

Léčba chronické rhinosinusitidy (CRS) představuje závažný problém z hlediska prevalence této choroby v populaci a z toho rezultujících dopadů socioekonomických. Je rozebírána etiologie a patogeneze vzniku CRS. V její léčbě se uplatňují jak konzervativní, tak chirurgické postupy. V konzervativní léčbě se kromě standardně užívaných topických steroidů uplatňují zejména tzv. imunolidy (např. erdostein), celkově používaná farmaka, jež blokují mediátory uplatňující se ve složitém řetězci vzniku CRS. Chirurgická léčba je ponechána vyjma komplikací jako modalita druhé volby, přičemž se užívá moderních technologických postupů, jakým je tzv. FESS (funkční...

Diuretika a betablokátory v léčbě hypertenze

Diuretics and beta blockers in treating hypertension

prof.MUDr.Jiří Vítovec, CSc., FESC, prof.MUDr.Jindřich Špinar, CSc.

Interní Med. 2012; 14(12): 458-460

V léčbě vysokého krevního tlaku sice patří jak diuretika, tak betablokátory mezi základní léky pro kontrolu TK, ale kvůli svým metabolickým nežádoucím účinkům nepatří mezi léky prvé volby u nekomplikované hypertenze. Diuretika podáváme při otocích, srdečním selhání, izolované systolické hypertenzi a u starších nemocných. Betablokátory užíváme při všech formách ICHS, včetně stavů po IM, srdečním selhání, u zvýšeného sympatického tonu s hyperkinetickou cirkulací. Jsou vysvětleny jasné indikace, nevhodné indikace a kontraindikace těchto antihypertenziv. Je poukázáno na nevhodné používání samotného hydrochlorthiazidu a atenololu v léčbě nekomplikované...

Nové poznatky v patogenezi a léčbě stavů se změněnými zásobami železa

New insights in pathogenesis and treatment of iron deficiency nad iron overload

doc.MUDr.Jaroslav Čermák, CSc.

Interní Med. 2012; 14(12): 461-464

V posledních dvaceti letech byla publikována řada poznatků objasňujících mechanizmy uplatňující se v patogenezi nedostatku a nadbytku železa. Byl popsán mechanizmus regulace obsahu Fe v buňce cestou působení volného cytoplazmatického Fe na syntézu proteinů uplatňujících se v metabolizmu železa cestou vazby regulačního proteinu (IRP) na odpovídající strukturu RNA (IRE). Dále byl popsán hepcidin, základní hormon uplatňující se v regulaci výdeje Fe do cirkulace. V léčbě nedostatku železa je stále základním přístupem podávání přípravků železa, v současné době je diskutována indikace podávání Fe při léčbě některých typů anémie při chronickém onemocnění,...

Několik poznámek k léčbě idiopatických střevních zánětů

Notes to treatment inflammatory bowel diseases

MUDr.Karel Lukáš, CSc.

Interní Med. 2012; 14(12): 466-469

Ulcerózní kolitida a Crohnova nemoc jsou chronické střevní záněty projevující se zejména krvavým průjmem, bolestmi břicha a malabsorpcí. Dohromady jsou obě nemoci označovány jako idiopatické střevní záněty. Jsou léčeny aminosalicyláty, kortikosteroidy, imunosupresivy a anti-TNF α. Pokud nemoc odpoví na indukční léčbu, je užita k prevenci relapsu tzv. léčba udržovací. Chirurgická léčba je rezervována pro nemocné s perzistující nemocí nebo pro léčbu komplikací. Je-li chirurgická léčba nezbytná, je po operaci též aplikována udržovací léčba.

Komentáře

Komentář k Evropským doporučeným postupům prevence kardiovaskulárních onemocnění v klinické praxi, verze 2012

doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.

Interní Med. 2012; 14(12): 489-490

V květnu tohoto roku byla poprvé představena nová společná doporučení pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění devíti evropských společností pod vedením Evropské kardiologické společnosti. Jde již o pátou revizi od roku 1994, přičemž význam tématu podtrhuje fakt, že KV úmrtí stále tvoří 40 % úmrtí v Evropě do 75 let věku. Většího prostoru se prezentaci doporučení dostalo na výročním sjezdu společnosti v Mnichově a diskuze o tom, co nová guidelines přinesla skutečně nového, pokračuje.

Sdělení z praxe

Kryoglobulinemická vaskulitida u nemocného s mnohočetným myelomem

Cryoglobulinemic vasculitis in a patient with multiple myeloma - a case report

MUDr.Mgr.Jiří Minařík, Ph.D., MUDr.Tomáš Pika, Ph.D., doc.MUDr.Jaroslav Bačovský, CSc., prof.MUDr.Vlastimil Ščudla, CSc.

Interní Med. 2012; 14(12): 478-480

Náplní předloženého sdělení je seznámení s kryoglobulinémií, jejími typy a klinickou manifestací. Popisován je případ nemocného s nově zjištěnou kryoglobulinemickou vaskulitidou asociovanou s mnohočetým myelomem, u nějž se v různé míře známky kryoglobulinémie projevovaly více než 10 let. Popsány jsou vstupní příznaky, laboratorní a pomocná vyšetření, která vedla k potvrzení diagnózy, a též úskalí diagnostiky i léčby nemocných s kryoglobulinémií. Z praktického hlediska je třeba znát základní projevy onemocnění a především v důvodných případech na možnost kryoglobulinémie pomyslet, při odběrech je pak namístě zajištění transportu krevního vzorku...

Spondylodiscitida - „ortopedické“ onemocnění často diagnostikované internisty

Spondylodiscitis, an „orthopedic“ disease frequently diagnosed by internists: a case report

MUDr.Alexandra Šimončičová

Interní Med. 2012; 14(12): 481-483

Spondylodiscitida (SD) je infekce páteře, nejčastěji vznikající hematogenní cestou. Protože se onemocnění vyskytuje ve vyšším věku často u pacientů s chronickými bolestmi zad, nebývá na ně vždy primárně pomýšleno. Nevýhodou zobrazovacích metod je skutečnost, že v počátku onemocnění mohou být negativní. Kauzální léčbou je terapie antibiotiky, trvající alespoň 6 týdnů. Pouze u menšiny pacientů se SD bývá indikován chirurgický zákrok. V článku uvádíme dvě kazuistiky pacientů se SD. Oba pacienti byli opakovaně hospitalizováni, průměrná doba do stanovení diagnózy byla 2 měsíce. Příčinou diagnostických obtíží byly jednak chronické bolesti zad v předchorobí,...

Možnosti individuálního přístupu k nemocným v zařízení paliativní hospicové péče

Possibilities of the individual approach to patients in the hospice care

doc.MUDr.Miroslav Kala, CSc.

Interní Med. 2012; 14(12): 484-485

2Hospic na Svatém Kopečku, Olomouc Cílem paliativní hospicové péče je dosáhnout co nejvyšší kvality života těžce nemocných a zachování jejich důstojnosti. Autor na třech kazuistikách z hospicového pracoviště dokumentuje možnosti zcela individuálního přístupu k nemocným.

Mezioborové přehledy

Závratě, instabilita a pády ve stáří

Vertigo, disorders of balance, falls

MUDr.Lenka Hronovská

Interní Med. 2012; 14(12): 470-472

Onemocnění ve stáří mohou mít u některých nemocných atypické projevy. Klinický obraz, průběh a prognóza jsou ovlivněny základní diagnózou, přidruženými chorobami, které se mohou zhoršit, a schopností organizmu přizpůsobit se aktuálnímu zdravotnímu stavu. Pokud se této skutečnosti nevěnuje patřičná pozornost, může dojít ke špatnému stanovení diagnóz a následně ke špatné léčbě se všemi možnými následky. Geriatrická medicína se označuje jako medicína pěti I: instabilita, imobilita, inkontinence, intelektové poruchy a iatrogenie. Pro geriatrickou medicínu je typická polymorbidita, kdy se u seniorů vyskytuje více onemocnění současně a nebo jedna...

Inkontinence moči u ženy

Urinary incontinence in women

MUDr.Zdeněk Adamík, Ph.D.

Interní Med. 2012; 14(12): 474-477

Urogynekologické centrum, pracoviště EBCOG Práce se zabývá problematikou inkontinence moči u ženy. Je zaměřena na současnou definici, rozdělení jednotlivých typů inkontinence, možnosti diagnostiky a léčby. Inkontinence moči u ženy je závažným socio-ekonomickým problémem. Vzhledem k multifaktoriálním příčinám je i léčba pacientek komplexní, vyžadující široký záběr léčebných postupů. Aby tyto postupy byly co nejúčinnější, je třeba zaměřit se na pečlivou diagnostiku a léčbu individuálně nasměrovat. Mezi hlavní terapeutické postupy patří fyzikální léčba s rehabilitací, medikamentózní a operační léčba. Ve všech těchto oblastech mají současné metody...

Dobrá rada

Mohou potravinové doplňky pomoci v léčbě diabetes mellitus?

Can complementary and herbal medicine help in treatment of diabetes mellitus?

MUDr.Pavlína Piťhová

Interní Med. 2012; 14(12): 486-488

Celá řada pacientů s diabetem se snaží v léčbě onemocnění použít též přírodní preparáty včetně potravinových doplňků. V přehledu je uveden vliv nejčastěji prodávaných preparátů na metabolizmus glukózy a lipidů. Psyllium, Aloe vera, Coccinia indica, Gymnema Sylvestre a Trigonella foenum – graecum mají především hypoglykemizující účinky, skořice a Momordica charantia ovlivňují úroveň inzulínové rezistence a česnek, extrakt ze zeleného čaje a extrakt z Ginkgo biloba snižují u diabetiků hladinu celkového a LDL cholesterolu.


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.