Interní medicína pro praxi, 2012, číslo 8-9

Slovo úvodem

Práva a povinnosti lékařů

doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc.

Interní Med. 2012; 14(8-9): 295

Přehledové články

Stabilní angina pectoris - nové trendy v léčbě

Stable angina pectoris: new trends in the treatment

doc.MUDr.Eliška Sovová, Ph.D., MBA

Interní Med. 2012; 14(8-9): 298-303

Kardiovaskulární onemocnění (KVO) jsou důležitou příčinou morbidity a mortality ve většině evropských zemí a v USA. Tato práce se věnuje léčbě stabilní anginy pectoris. Hlavním cílem terapie je zlepšení prognózy pacienta, zlepšení jeho kvality života snížením tíže a frekvence potíží a zlepšení jeho funkční kapacity. V posledních letech došlo k prudkému nárůstu patofyziologických poznatků a následkem toho k implementování změn životního stylu, agresivního ovlivnění rizikových faktorů, zlepšení farmakologické terapie a zlepšení revaskularizačních technik.

Zvláštnosti terapie diabetu u seniorů

Specific features of treatment of diabetes in the elderly

prof.MUDr.Jaroslav Rybka, DrSc.

Interní Med. 2012; 14(8-9): 303-308

Diabetes mellitus je nejvýznamnější metabolické onemocnění ve vyšším věku. Průběh diabetu i jeho projevy jsou však často odlišné ve srovnání s projevy ve středním věku. V terapii diabetu vyššího věku se řídíme platnými doporučenými postupy ČDS. Důraz je kladen na individualizaci terapie, kterou je nutno přizpůsobit zdravotnímu stavu staršího pacienta, zvláště s dalšími komorbiditami. I pro pacienty vyšších věkových skupin s diabetem je v centru léčebných snah dosažení glykemické kompenzace, nutno však přihlédnout u starších diabetiků k okolnostem, při kterých může docházet k dalšímu zúžení pásma, v němž je možno ještě udržet homeostázu. Před...

Nové perspektivy léčby osteoporózy

New perspectives of the treatment of osteoporosis

MUDr.Dana Michalská, Ph.D.

Interní Med. 2012; 14(8-9): 309-311

K úbytku kostní hmoty po menopauze přispívá jak zvýšená kostní resorpce (v důsledku deficitu estrogenů a deficitu vitaminu D u starších osob), tak s věkem klesající aktivita osteoblastů a snížení kostní novotvorby. Léky snižující resorpci kosti dokáží stabilizovat množství kostní hmoty, ale nestimulují kostní novotvorbu a nebrání ztrátě kvality kosti v důsledku stárnutí. Oproti tomu anabolické léky působící na osteoblasty zvyšují tvorbu a objem kostní hmoty. Nové antiresorpční léky se zaměřují jednak na účinné a reverzibilní ovlivnění osteoklastogeneze a aktivity osteoklastů (do této skupiny patří denosumab, protilátka proti aktivátoru receptoru...

Hyponatremie: diagnostický postup a nové léčebné možnosti

Hyponatremia: diagnostic process and new therapeutic approaches

MUDr.Jan Jiskra, Ph.D.

Interní Med. 2012; 14(8-9): 312-317

Hyponatremie (pokles koncentrace Na+ v séru pod dolní mez příslušené laboratorní metody – obvykle 135–137 mmol/l) je velmi častá laboratorní odchylka. I asymptomatická hyponatremie může být riziková a je spojena s vyšší morbiditou a mortalitou. Pro správnou diagnózu musíme vždy zhodnotit osmolalitu a tonicitu séra, objem extracelulární tekutiny a koncentraci Na+ ve vzorku moči. Akutní těžká hyponatremie (<120 mmol/l) musí být ihned léčena hypertonickým roztokem NaCl. Chronickou hyponatremii léčíme vždy s ohledem na její typ (hypo-, eu- a hypervolemická hyponatremie) a příčinu. Příliš rychlá normalizace chronické hyponatremie může...

Nová antikoagulancia - možnosti monitorování antikoagulačního účinku (dabigatran)

New anticoagulants - possibilities monitoring of dabigatran therapy

doc.MUDr.Věra Krčová, CSc., MUDr.Antonín Hluší, Ph.D., MUDr.Miroslava Palová, Mgr.Luděk Slavík, MUDr.Jana Úlehlová

Interní Med. 2012; 14(8-9): 318-322

Tromboembolické příhody patří k nejčastějším příčinám morbidity a mortality ve světě. Jejich výskyt činí v současnosti 6,5 milionu případů ročně. Po řadu let byly naše terapeutické možnosti omezeny na parenterálně podávané hepariny, antagonisty vitaminu K (warfarin) a jiné, méně účinné léky. V poslední dekádě byla do klinické praxe postupně zaváděna nová antitrombotika. Jejich mechanizmus působení je nicméně rozdílný. Jde především o přímé inhibitory trombinu (dabigatran) a inhibitory faktoru Xa (rivaroxaban, apixaban, edoxaban a jiné). Další léky s různými blokujícími účinky na koagulační kaskádu jsou v současnosti předmětem klinických studií....

Sdělení z praxe

Změny lipidového spektra u žen se syndromem polycystických ovarií a jejich vztah k antropometrickým parametrům

Changes in the lipid spectrum in women with polycystic ovary syndrome (PCOS) and their correlation

MUDr.Hana Šarapatková, MUDr.Yvona Hrčková, MUDr.Romana Šarapatková

Interní Med. 2012; 14(8-9): 327-330

Cíl: Patologické změny krevních lipidů se u žen se syndromem polycystických ovarií (PCOS) nacházejí častěji než v obecné populaci. Cílem práce bylo srovnat hodnoty krevních lipidů u žen se syndromem polycystických vaječníků (PCOS) v olomouckém regionu se skupinou zdravých žen. Metodika: Stanovili jsme antropometrické ukazetele (BMI – body mass index, obvod pasu, poměr pas/boky), hodnoty krevních lipidů (celkový cholesterol, HDL – high density a LDL – low density cholesterol, triglyceridy – TAG) u věkově srovnatelných skupin žen s PCOS a zdravých kontrol. Výsledky: Hladina krevních lipidů u žen s PCOS i zdravých kontrol...

Mezioborové přehledy

Zvýšená hladina kreatinkinázy

Elevated level of creatine kinase

MUDr.Stanislav Voháňka, CSc., MBA

Interní Med. 2012; 14(8-9): 322-326

Kreatinkináza (CK) je jeden z klíčových enzymů energetického metabolizmu buněk. Katalyzuje přeměnu kreatinu na kreatinfosfát pomocí adenozin trifosfátu (ATP), který se tím mění na adenozin difosfát (ADP), a opačně. Kreatinfosfát slouží jako energetický zásobník, zvláště v energeticky náročných tkáních. Cytopasmatická CK se vyskytuje ve 3 izoformách, kromě toho existuje i mitochondriální CK, která má dva izoenzymy. Hladina CK je v současnosti považována za nejcitlivější laboratorní indikátor svalového poškození. Dále se její elevace vyskytuje u některých chorob periferního nervového systému. Zvýšená hladina se vyskytuje i u řady jiných stavů,...

Ve zkratce

Náhradní sladidla, jejich místo v současné diabetologii

Sugar substitutes, their role in current diabetology

MUDr.Eva Račická

Interní Med. 2012; 14(8-9): 331-335

Sladidla jsou látky, které udělují potravině sladkou chuť. Jako sladidla obvykle označujeme látky, které mají vyšší sladivost než sacharóza, ale menší energetickou hodnotu. Náhradní sladidla, též nazývaná náhražka cukru (alternativní), mohou být přírodní nebo synteticky vyrobené látky. Název umělá sladidla se používá pro sladidla synteticky vyrobená. Přehled obsahuje sladidla v současné době používaná v potravinářském a farmaceutickém průmyslu a v kosmetice.

Dobrá rada

Principy aktivní imunizace. Je očkování zátěž?

Principles of active immunization. Is vaccination a stress on the immune system?

MUDr.Eva Jílková

Interní Med. 2012; 14(8-9): 336-338

Článek podává stručný přehled o imunitních mechanizmech, ke kterým dochází po očkování. Klíčovou úlohu při vakcinaci hraje charakter podaného antigenu. Podle typu antigenu je možné v zásadě rozlišit tři odlišné způsoby, jakým imunitní systém reaguje na aplikovanou očkovací látku a zpracuje podaný antigen. Pro jednoznačnou odpověď na otázku zátěže organizmu očkováním chybí objektivní způsob hodnocení. Pečlivé zvažování kontraindikací, rizik a a individuální posouzení vhodnosti očkování u každého jedince je předpokladem racionálního přístupu k minimalizaci zátěže.

Nemocniční péče

Nutriční příprava k operaci

Nutritional support before surgery

MUDr.Eduard Havel, Ph.D.

Interní Med. 2012; 14(8-9): 339-342

Malnutrice před plánovanou operací je častá a nepříznivě ovlivňuje pooperační průběh. Rizikovými skupinami jsou onkologičtí a geriatričtí nemocní, pacienti s nespecifickým střevním zánětem či jiným chronickým katabolizujícím onemocněním. Vyšetření nutričního stavu je povinná součást předoperačního vyšetření. K identifikaci nutričně rizikového pacienta je vhodný NRS 2002 ≥ 3 body (Nutritional Risk Score) nebo SGA (Subject Global Assessment). Nutriční příprava k operaci spočívá 1. ve zlepšení nutričního stavu vhodnou intervencí u malnutričních pacientů s odložitelnou operací, 2. v krátkodobé nutriční přípravě nutričně rizikových osob v...


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.