Interní medicína pro praxi, 2013, číslo 5

Slovo úvodem

Dobrovolníci v hospici? K čemu vlastně?

Mgr. Martina Ležáková

Interní Med. 2013; 15(5): 147

Přehledové články

Prevence infekční endokarditidy

Prevention of infectious endocarditis

prof.MUDr.Pavel Gregor, DrSc.

Interní Med. 2013; 15(5): 149-151

Profylaxe infekční endokarditidy byla v posledních letech podstatně limitována. V současné době se doporučuje pouze u nemocných s nejvyšším stupněm rizika infekční endokarditidy, a to před stomatologickými zákroky na dásních.

Farmakoterapie diabetické dyslipidemie

Pharmacotherapy of diabetic dyslipidaemia

MUDr.Marek Honka

Interní Med. 2013; 15(5): 152-156

Diabetická dyslipidemie patří mezi sekundární dyslipoproteinemie, protože abnormality metabolizmu lipidů jsou součástí komplexní poruchy látkové výměny u diabetu. Diabetická dyslipidemie významně přispívá ke zvýšení rizika rozvoje aterosklerózy a kardiovaskulární mortality u osob s diabetem. Výsledky studií a provedené metaanalýzy poskytly přesnější data o účinnosti a bezpečnosti jednotlivých skupin léčiv v rámci prevence kardiovaskulárních příhod u nemocných s diabetem. Příznivé výsledky léčby statiny u populace nemocných s DM (proporcionální snížení celkové mortality o 9 % a rizika kardiovaskulárních příhod o 21 % při poklesu LDL cholesterolu...

Vitamin D a „frailty syndrom“

Vitamin D and “frailty syndrome”

MUDr.Petr Hrdý, MUDr.Pavel Novosad

Interní Med. 2013; 15(5): 157-159

Syndrom frailty v moderní gerontologii popisuje nejen „křehkost“ pohybového aparátu pacienta a jeho zvýšenou náchylnost k pádům a frakturám, ale i komplexní syndrom zahrnující sklon k častým orgánovým dekompenzacím, infekčním epizodám, k psychické labilitě a s tím související rychlejší úbytek kognitivních funkcí. Základním rozdílem mezi tímto syndromem a chronologickým věkem je potenciální reverzibilita frailty syndromu. Jedním z důležitých faktorů, které tuto reverzibilitu umožňují, je vitamin D a jeho dlouhodobě nízká hladina ve vyšším věku. Snížená saturace vitaminem D koreluje s úbytkem kognitivních funkcí ve vyšším věku, dále...

Diabetická gastropatie - mýty a realita v novém desetiletí

Diabetic gastropathy: myths and reality in the new decade

MUDr.Vladimír Kojecký, Ph.D.

Interní Med. 2013; 15(5): 160-162

Diabetická gastroparéza postihuje diabetiky 1. i 2. typu. Pro její rozvoj není určující délka, tíže diabetu nebo přítomnost orgánových komplikací. Etiologickou roli při jejím vzniku hrají degenerativní změny střevního nervového systému a tzv. Cajalových (ICC) buněk při chronickém, oxidačním stresu, deficitu trofických faktorů a vlivu autoimunity. Zlatým standardem v diagnóze je scintigrafie s tuhou stravou značenou radionuklidem. Trávicí potíže s rychlostí evakuace žaludku nekorelují. Léčba gastroparézy předpokládá dobrou kompenzaci diabetu, nutriční podporu a prokinetika. Z nich je nejúčinnější itoprid. Ve zkoušení jsou analoga ghrelinu. Perspektivní...

Generalizovaná sarkoidóza

Generalised form of sarcoidosis

MUDr.Monika Žurková, prof.MUDr.Vítězslav Kolek, DrSc., MUDr.Eva Kriegová

Interní Med. 2013; 15(5): 163-166

Sarkoidóza je systémové granulomatozní onemocnění, které postihuje plíce a lymfatický systém. Často se projevuje jako bilaterální hilová adenopatie, plicní infiltrace, oční a kožní léze. Mohou být také postiženy játra, slezina, lymfatické uzliny, srdce, nervový systém, svaly, kosti a jiné orgány. Je diskutován klinický průběh, diagnostika a léčba generalizované sarkoidózy.

Střevní mikrobiota a kolorektální karcinom

Intestinal microbiota and colorectal carcinoma

MUDr.Darina Kohoutová, prof.MUDr.Jan Bureš, CSc.

Interní Med. 2013; 15(5): 167-169

Kolorektální karcinom představuje v současné době obrovský celosvětový problém s dopady medicínskými, individuálně lidskými i ekonomickými. Česká republika v posledních desetiletích patří k zemím s nejvyšší incidencí tohoto maligního onemocnění. Etiopatogeneze kolorektálního karcinomu je multifaktoriální, tlustostřevní mikrobiota však hrají roli klíčovou. Lidské tlusté střevo obsahuje přes 800 druhů bakterií, z nichž dokážeme vykultivovat pouze kolem 20 %. Doposud nebyl identifikován vzorec mikroorganismů, který by se vyskytoval u pacientů s kolorektálním karcinomem, avšak některé jednotlivé bakterie jsou s tímto onemocněním spojovány. Vliv...

Sdělení z praxe

Vliv inkretinového mimetika liraglutidu (Victoza) na hmotnost a hladiny glykovaného hemoglobinu u nemocných s diabetes mellitus 2. typu v diabetologických ordinacích ČR - studie BIVI

Effect of the incretin mimetic liraglutide (Victoza) on body weight and glycated hemoglobin levels in patients

prof.MUDr.Jindřiška Perušičová, DrSc., MUDr.Pavlína Piťhová a pracovní skupina

Interní Med. 2013; 15(5): 170-175

Studie BIVI je observační studií sledující vliv léčby inkretinovým mimetikem liraglutidem na hmotnost a kompenzaci diabetu 2. typu (HbA1c) v diabetologických ordinacích ČR. 21 diabetologů a diabetoložek během dvouletého období shromažďovalo základní údaje o nemocných, u kterých bylo dle jejich vlastního uvážení zahájeno podávání liraglutidu ke stávající antidiabetické léčbě. Celkový počet nemocných s DM2, kteří dokončili minimálně 3 měsíce nepřerušené léčby liraglutidem, byl 310. K největšímu snížení BMI i HbA1c došlo v prvních 6 měsících léčby liraglutidem (Victoza): BMI se snížil o 1,95 (z 38,6 kg/m2 na 36,75 kg/m2) a HbA1c o 1,20 % (z 7,18...

Klíšťová meningoencefalitida: 2 komplikované případy

Tick-borne encephalitis: two complicated cases

MUDr.Martina Pýchová, MUDr.Lenka Vojtilová, MUDr.Marta Šnelerová, MUDr.Michaela Freibergerová, MUDr.Radana Pařízková, prof.MUDr.Petr Husa, CSc.

Interní Med. 2013; 15(5): 176-178

Klíšťová meningoencefalitida je virové onemocnění přenášené klíšťaty. Klinicky se onemocnění projevuje postižením nervové soustavy různé tíže. Typicky je to meningitida, encefalitida nebo méně častá meningoencefalomyelitida. Následky onemocnění mohou být i trvalé, ať už v podobě postencefalitického syndromu či především končetinových paréz, které se upravují jen velmi pozvolna a jejich reparace nemusí být úplná. Smrtnost onemocnění dosahuje 1–2 %. Jedinou účinnou ochranou proti tomuto onemocnění je očkování. V níže uvedených kazuistikách poukazujeme na dva případy pacientů hospitalizovaných na Klinice infekčních chorob Fakultní nemocnice...

Farmakologický profil

Rabeprazol - blokátor protonové pumpy 2. generace

Rabeprazole: a second-generation proton pump inhibitor

prof.MUDr.Petr Dítě, DrSc., MUDr.Hana Nechutová, Ph.D., MUDr.Pavel Svoboda, Ph.D., MUDr.Bohumil Kianička, Ph.D., MUDr.Pavel Klvaňa, MUDr.Tomáš Kupka, doc.MUDr.Arnošt Martínek, CSc.

Interní Med. 2013; 15(5): 179-183

Zavedení blokátorů protonové pumpy v osmdesátých letech minulého století v léčbě chorob, souhrnně označených jako onemocnění asociovaná s žaludeční kyselinou chlorovodíkovou, se stalo zásadním přelomem z pohledu efektivity terapie těchto chorob. V současné době jsou blokátory protonové pumpy děleny na léky 1. generace (omeprazol, lanzoprazol, pantoprazol) a 2. generace, kam řadíme optický izomer omeprazolu-esomeprazol a rabeprazol. Na českém farmaceutickém trhu je nejmladším zástupcem blokátorů protonové pumpy rabeprazol. Rabeprazol patří, podobně jako ostatní blokátory protonové pumpy, k lékům bezpečným, jeho výhodou oproti lékům tzv. 1....

Zaznělo na kongresu

Zaznělo na kongresu

 

Interní Med. 2013; 15(5): 185-186

 


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.