Interní medicína pro praxi, 2013, číslo 8-9

Slovo úvodem

Je potřebná znalost multikulturní zdravotní péče

doc. PaedDr. et Mgr. Eva Zacharová, Ph.D.

Interní Med. 2013; 15(8-9): 243

Přehledové články

Fixní kombinace v léčbě arteriální hypertenze

Fixed combinations in the management of arterial hypertension

MUDr.Jan Přeček, MUDr.František Kováčik

Interní Med. 2013; 15(8-9): 245-247

Arteriální hypertenze je významným kardiovaskulárním rizikovým faktorem. Monoterapie nevede u většiny pacientů k očekávanému efektu v léčbě. K dosažení cílových hodnot krevního tlaku je u cca 2/3 pacientů nutné použít kombinovanou léčbu. S rostoucím počtem léků však klesá také compliance k léčbě. Fixní kombinace vede podle provedených studií ke zlepšení adherence i compliance pacientů. Podle současných doporučení pro léčbu arteriální hypertenze má použití fixních kombinací své místo již při zahajování léčby.

Současné možnosti léčby osteoporózy

Current treatment options for osteoporosis

MUDr.Martina Skácelová, prof.MUDr.Pavel Horák, CSc., MUDr.Martin Žurek

Interní Med. 2013; 15(8-9): 249-253

Osteoporóza je nejčastějším metabolickým onemocněním skeletu, které vede ke zvýšenému riziku zlomenin. Ve farmakoterapii osteoporózy se používají přípravky snižující kostní resorpci či stimulující kostní novotvorbu. Jedná se především o bisfosfonáty, dále je v terapii využíván denosumab, stroncium ranelát a deriváty parathormonu, určitou roli v terapii osteoporózy hraje i hormonální substituční terapie a léčba tibolonem a raloxifenem.

Hepatorenální syndrom

Hepatorenal syndrome

prof.MUDr.Jan Lata, CSc.

Interní Med. 2013; 15(8-9): 253-255

Hepatorenální syndrom (HRS) je definován jako funkční selhání ledvin při jaterním onemocnění s portální hypertenzí a představuje vrchol systémových cirkulačních změn při portální hypertenzi. Jedná se o úzce specifikovaný syndrom, jehož hlavním rysem jsou morfologicky intaktní ledviny. Je nalézán téměř výhradně u nemocných s ascitem. Jaterní transplantace je nejvhodnější terapeutickou metodou, nicméně ji lze provést jen u malého počtu nemocných. Jako přemosťující léčbu k transplantaci, či jako léčbu nemocných, u nichž jaterní transplantaci nelze provést, je v tuto chvíli nejvhodnější léčbou terlipresin (v dávce 0,5–3 mg každé 4 hodiny...

Vitamin D v praktické medicíně

Vitamin D in practical medicine

prof.MUDr.Petr Broulík, DrSc., MUDr.Karolína Broulíková

Interní Med. 2013; 15(8-9): 256-260

V současnosti je deficitem vitaminu D v Evropě a v USA ohroženo 30–50 % populace. V poslední době zažívá vitamin D neobyčejnou citační explozi. Je to jednak tím, že si uvědomujeme jeho důležitost pro zdraví, a jednak proto, že věda objevuje další nové aktivity tohoto důležitého vitaminu a jeho metabolitů, jež mají již řadu vlastností hormonů. Dobrým ukazatelem stavu vitaminu D v organizmu je koncentrace kalcidiolu v plazmě, jež reflektuje vitamin D z potravy z expozice kůže sluncemi a konverzi vitaminu D z tukových zásob v játrech. Nízká hladina kalcidiolu je spojována s nízkou hladinou kalcitriolu a nižší absorpcí kalcia střevem působící...

Intersticiální plicní procesy - proč je potřeba správně stanovit diagnózu?

Interestitial lung diseases - why the diagnosis matters?

MUDr.Martina Šterclová, Ph.D., doc.MUDr.Martina Vašáková, Ph.D.

Interní Med. 2013; 15(8-9): 261-262

Intersticiální plicní fibróza je popisný termín, který zahrnuje skupinu chorob s odlišnou etiologií, léčebnými možnostmi a prognózou. Obecně pokud základní choroba pacienta může sama o sobě nebo v důsledku podávané medikace vést k plicnímu postižení, nově se objevivší nebo zhoršená stávající dušnost, popřípadě kašel, by měly být indikací plicního vyšetření. Diagnostika intersticiálních plicních procesů a jejich léčba je poměrně specifická a měla by patřit do rukou specializovaného centra. Zatímco v minulosti léčebné modality zahrnovaly především systémovou kortikoterapii, nyní jsou možnosti rozšířeny především o biologickou léčbu, která může...

Sdělení z praxe

Diabetická nefropatie

Diabetic nephropathy

MUDr.Tomáš Pokrivčák, MUDr.Petra Milošová, doc.MUDr.Kamil Ševela, CSc., MUDr.Eva Kotulánová, MUDr.Michal Tichý, prof.MUDr.Miroslav Souček, CSc.

Interní Med. 2013; 15(8-9): 277-279

Diabetická nefropatie patří mezi časté komplikace diabetu mellitu 1. i 2. typu a je nejčastější příčinou chronického renálního selhání. V kazuistice je popsán případ diabetičky s již rozvinutými makro- i mikrovaskulárními komplikacemi. Zajímavým nálezem je ložisko v játrech, které zprvu imponuje jako subkapsulární hematom. V diferenciální diagnostice se uvažuje i o parazitární cystě, zejména vzhledem k velmi výraznému počtu eozinofilů v krevním obraze. Biopsií se ovšem diagnostikuje jaterní absces. Následně jsou nalezeny i nezralé abscesy plic a ovaria. Jak je vidět, je kromě typických infekcí spojených s diabetem přítomna u naší pacientky...

Léčba objemných komplexních cyst štítné žlázy sklerotizací absolutním alkoholem jako alternativa chirurgického řešení u polymorbidních pacientů

Treatment of large complex thyroid cysts with ethanol sclerotherapy

MUDr.Milan Halenka, Ph.D., doc.MUDr.David Karásek, Ph.D., doc.MUDr.Zdeněk Fryšák, CSc.

Interní Med. 2013; 15(8-9): 280-282

Sklerotizace absolutním alkoholem pod ultrazvukovou kontrolou se využívá k léčbě cyst štítné žlázy jako alternativa operačního výkonu. Metoda je efektivní, opakovatelná, levná a lze ji provést ambulantně. Má svá rizika daná „leakem“ alkoholu do okolí, ale závažné komplikace byly popsány u malého procenta výkonů. Úspěšně se využívá k léčbě malých a středně velkých cyst do 50 ml. Lze ji rovněž vyzkoušet u objemných, většinou komplexních cyst, které již působí výrazné mechanické potíže. Ve sdělení jsou popsány dva případy úspěšné léčby objemných komplexních cyst ( 80 a 170 ml) v polynodózní strumě, které působily mechanické potíže,...

Farmakologický profil

Je nám jasné postavení ivabradinu?

Is the role of ivabradine clear?

prof.MUDr.Jaromír Hradec, CSc., FESC

Interní Med. 2013; 15(8-9): 273-276

Ivabradin je prvním klinicky použitelným zástupcem nové skupiny léků, tzv. inhibitorů sinusového uzlu nebo bradinů, jejichž jediným farmakologickým účinkem je zpomalení srdeční frekvence. Mechanizmem jeho účinku je blokáda kanálů If v buňkách sinoatriálního uzlu, proto podmínkou účinnosti je sinusový rytmus. Ivabradin je u nás registrován jednak pro léčbu stabilní anginy pectoris u nemocných, kteří mají kontraindikace betablokátorů nebo je netolerují nebo betablokátory v maximální tolerované dávce užívají, a přesto zůstávají symptomatičtí. Kombinace betablokátoru a ivabradinu je bezpečná za předpokladu, že nemocný má srdeční frekvenci ≥...

Mezioborové přehledy

Polypragmázie - neblahý fenomén nejen v gerontopsychiatrii

Polypharmacy - an untortunate phenomenom not only in psychotherapy

MUDr.Richard Krombholz, MUDr.Hana Drástová

Interní Med. 2013; 15(8-9): 263-266

Farmakologická léčba ve vyšším věku má svá specifika a mezi nejčastější problematické situace u gerontopsychiatrických pacientů patří polypragmázie. U řady starších pacientů dochází k řetězení více somatických a psychických poruch, což přináší potřebu vyššího využívání farmakoterapie. Navíc ve stáří jsou nežádoucí lékové účinky a lékové interakce častější než v mladší populaci. Nejohroženější skupinou jsou právě polymorbidní starší pacienti. Dále je známa řada léčiv, která mají schopnost sekundárně psychiatrickou symptomatiku navodit v rámci svých nežádoucích účinků. Tyto stavy je potřeba aktivně vyhledávat a snažit se jim předcházet. Bezpečná...

Poruchy příjmu potravy z pohledu internisty

Eating disorders in terms of internists

MUDr.Eva Meisnerová

Interní Med. 2013; 15(8-9): 266-268

Poruchy příjmu potravy postihují celý organizmus se sekundárními orgánovými komplikacemi. Při biochemickém vyšetření vidíme těžký deficit minerálů, při zvracení je běžná metabolická alkalóza. Močový deficit minerálů předchází sérovému deficitu. Léčba poruch příjmu potravin patří do rukou specialistů z oboru psychiatrie ve spolupráci s psychologem. Internistovi přísluší léčba život ohrožujících stavů a orgánových komplikací. Mnohdy sleduje pacientku s poruchou příjmu potravy pod jinou diagnózou.

Co je nového v...

Apixaban je účinnější než warfarin ve snížení výskytu cévních mozkových příhod i krvácení u pacientů s fibrilací síní bez ohledu na jejich rizikový profil: subanalýza studie ARISTOTLE

Apixaban is more effective than warfarin in reduction of the incidence of strokes and bleeding in patients with atrial

MUDr.Petr Janský

Interní Med. 2013; 15(8-9): 269-272

Ve studii ARISTOTLE byla porovnána účinnost a bezpečnost apixabanu v dávce 5 mg dvakrát denně s warfarinem u 18 201 pacientů s fibrilací síní. U všech pacientů bylo vypočítáno riziko arteriálního tromboembolizmu a krvácení podle klasifikací CHADS2, CHA2DS2VASc a HAS-BLED. Apixaban významně snížil nejen výskyt cévních mozkových příhod a systémových embolizací, ale i celkovou mortalitu a incidenci krvácivých komplikaci bez ohledu na rizikový profil pacientů.


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.