Interní medicína pro praxi, 2014, číslo 5

Slovo úvodem

Jak se vede českému lázeňství?

MUDr. Eduard Bláha

Interní Med. 2014; 16(5): 176

Přehledové články

Léčba hypercholesterolemie inhibitory PCSK9

The treatment of hypercholesterolemia by PCSK9 inhibitors

prof.MUDr.Vladimír Bláha, CSc.

Interní Med. 2014; 16(5): 179-183

Proprotein konvertáza subtilisin/kexin typu 9 (PCSK9) je důležitou bílkovinou v metabolizmu LDL cholesterolu (LDL-C). Má zásadní význam v procesu degradace LDL receptoru. Řada experimentálních studií in vitro i klinických studií in vivo z posledních let významně přispěla k objasnění úlohy PCSK9 v humánní biologii a patologii. Ačkoliv byl význam PCSK9 objeven relativně nedávno – teprve v roce 2003, představuje inhibice PCSK9 zcela nový terapeutický prostředek v léčbě zvýšených koncentrací LDL-C. Dostupná data z klinických studií prokazují, že PCSK9 inhibitory představují novou a slibnou léčebnou modalitu v léčbě dyslipidemií a s ní asociovaných...

Plicní embolie - stále podceňovaná diagnóza v ambulantní praxi

Pulmonary embolism - still underestimated diagnosis in outpatient practice

MUDr.Tomáš Indra

Interní Med. 2014; 16(5): 184-188

Plicní embolie patří mezi nejčastější kardiovaskulární onemocnění. Přestože se jedná o onemocnění dobře známé i mezi laickou veřejností, diagnostika může být pro značně nespecifické a různorodé příznaky obtížná a plicní embolie často zůstává nerozpoznána. Akutní plicní embolie se vyznačuje vysoku mortalitou, a to zejména u neléčených pacientů. Tento článek je zaměřen na možnosti diagnostiky u hemodynamicky stabilních pacientů s podezřením na akutní plicní embolii v ambulantní praxi a dále na její léčbu a sekundární prevenci žilního tromboembolizmu v souladu se současnými doporučeními. Jsou zde také zmíněny nové možnosti léčby s využitím nových...

Novinky v léčbě idiopatické plicní fibrózy

News in treatment of idiopathic pulmonary fibrosis

doc.MUDr.Martina Vašáková, Ph.D.

Interní Med. 2014; 16(5): 189-191

Idiopatická plicní fibróza (IPF) je difuzní primárně fibrotizující plicní proces nejasné etiologie. Hlavními klinickými dia gnostickými znaky IPF je střední a vyšší věk pacienta, jinak nevysvětlitelná dušnost, paličkovité prsty a poslechový fenomen krepitu. Hlavním vyšetřením pro diagnostiku je CT hrudníku s vysokou rozlišovací schopností s obrazem obvyklé intersticiální pneumonie (UIP). Bronchoalveolární laváž má spíše pomocný diferenciálně diagnostický význam. Při nejistotě diagnózu podpoří chirurgická plicní biopsie s histopatologickým obrazem UIP. Novým kauzálně působícím lékem pro léčbu IPF je pirfenidon.

„High cut-off“ hemodialýza - nová možnost v terapii ledvinného selhání u mnohočetného myelomu

Renal failure requiring haemodialysis occurs in 10-20 % of all multiple myeloma (MM) cases and it is associated with a greatly increased

MUDr.Jiří Orság, MUDr.Mgr.Jiří Minařík, Ph.D., MUDr.Zdenka Kosatíková, MUDr.Miroslav Hrubý, RNDr.Pavel Lochman, Ph.D., prof.MUDr.Vlastimil Ščudla, CSc., prof.MUDr.Josef Zadražil, CSc.

Interní Med. 2014; 16(5): 192-195

Akutní selhání ledvin vyžadující hemodialýzu je přítomno u 10 až 20 % všech pacientů s nově diagnostikovaným mnohočetným myelomem (MM) a je spojeno s výrazně zvýšenou morbiditou a mortalitou. Podkladem ledvinného poškození je nejčastěji odlitková nefropatie jako výsledek působení a ukládání monoklonálních volných lehkých řetězců (VLŘ), jejichž vysoké koncentrace nalézáme v séru pacientů. Rychlá redukce koncentrace VLŘ je klíčová ve snaze o zachování ledvinných funkcí. Důkazy o účinnosti dosud užívané plazmaferézy pro redukci VLŘ jsou kontroverzní. V současnosti se jako slibná možnost jeví použití hemodialýz s „high cut-off“ dialyzátory,...

Sdělení z praxe

Pneumonická forma karcinomu plic

Pneumonic form of the lung cancer

MUDr.Jana Kulísková, prof.MUDr.Vítězslav Kolek, DrSc.

Interní Med. 2014; 16(5): 196-198

Adenokarcinom s lepidickým způsobem růstu vykazuje kromě specifické morfologie i určitá klinická specifika, jako například častější výskyt u žen, nekuřáků a mladších pacientů a nižší citlivost ke konvenční cytostatické léčbě ve srovnání s ostatními podtypy nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC). Asi 10 % NSCLC exprimuje receptor pro epidermální růstový faktor (EGFR), který je prediktorem účinnosti biologické terapie. Popisujeme případ 33letého muže, léčeného ve spádovém zařízení pro těžkou levostrannou pneumonii. Až s odstupem 3 měsíců po přeléčení antibiotiky, po opakovaných radiologických kontrolách byl pacient odeslán na naše pracoviště...

Granulomatóza s polyangiitidou

Granulomatosis with polyangiitis

MUDr.Kateřina Martinková, MUDr.Ivo Valkovský, Ph.D., MUDr.Petr Handlos

Interní Med. 2014; 16(5): 199-201

Granulomatóza s polyangiitidou (dříve Wegenerova granulomatóza) je onemocnění řadící se mezi nekrotizující vaskulitidy malých cév, postihující zejména dýchací ústrojí tvorbou granulomů a ledviny, kde probíhá pod obrazem nekrotizující glomerulonefritidy (1). Kazuistika prezentuje případ 56letého muže, který byl odeslán na Interní kliniku FN Ostrava ze spádové nemocnice pro přetrvávající intermitentní febrilie. V klinickém obraze byly dále patrny perimaleolární otoky, mírný váhový úbytek a subjektivně pacient udával několik měsíců trvající pocit nachlazení a migrující bolesti velkých kloubů. Cílem sdělení je poukázat na mnohotvárnou symptomatologii...

Firemní informace

Komentář ke studii AUTONOMY: První randomizovaná studie porovnávající dva přístupy pacientů s diabetem 2. typu k zahájení a titraci dávek prandiálního inzulinu lispro

doc.MUDr.Martin Prázný, CSc., Ph.D.

Interní Med. 2014; 16(5): 202-204

Uspořádání studie a metody: Studie se skládala ze dvou paralelních, nezávislých, otevřených a mezinárodních podstudií (A a B) se shodným protokolem a měla poskytnout zásadní důkazy o účinnosti a bezpečnosti titračních algoritmů řízených pacientem v endokrinologické a obecné praxi. Pacienti ve věku 18–85 let (podstudie A: n = 528, podstudie B: n = 578) byli léčeni kombinací bazálního inzulinu a perorálními antidiabetiky po dobu ≥ 3 měsíce a měli vstupní HbA1c mezi 7,0–12,0 % (53,0–107,7 mmol/mol). Po převedení a/nebo optimalizaci léčby inzulinem glargine byli pacienti randomizováni k jednomu ze dvou titračních algoritmů...

Dobrá rada

Variabilita srdeční frekvence: Využití v interní praxi se zaměřením na metabolický syndrom

Heart rate variability: applications in medical practice with focus on metabolic syndrome

MUDr.Jiří Pumprla, MPH, MBA, prof.MUDr.Eliška Sovová, Ph.D, MBA, prof.Dr.med.Kinga Howorka, MPH, MBA, MSc

Interní Med. 2014; 16(5): 205-209

Schopnost rychlých adaptačních změn je důležitou podmínkou k udržení dlouhodobé homeostázy organizmu. Autonomní nervový systém představuje dynamický řídící systém, který citlivě reaguje na řadu zevních a vnitřních podnětů, a zajišťuje tak integritu organizmu. Kardiovaskulární reflexy, které jsou základem tohoto systému, se mohou vlivem různých faktorů narušit. Díky výpočetním technologiím lze dnes jejich případnou časnou dysfunkci odhalit poměrně rychle, jednoduše a neinvazivně, pomocí analýzy variací srdeční frekvence. Tato metodika si již našla svou pozici mezi vyšetřovacími postupy v kardiologii a diabetologii, a nabízí své využití u pacientů...

Jak připravit nemocného ke koloskopii

How to prepare a patient for colonoscopy

MUDr.Jiří Cyrany, Ph.D.

Interní Med. 2014; 16(5): 210-212

Koloskopie představuje hlavní diagnostickou metodu pro onemocnění kolorekta. Zvláště v poslední době roste její význam v diagnostice a terapii přednádorových a časných nádorových změn při screeningu kolorektálního karcinomu. Efektivita a bezpečnost koloskopie závisí na správné přípravě pacienta – to se týká především očisty tračníku před vyšetřením. Dnes je již v České republice dostupné spektrum očistných přípravků se srovnatelným očistným potenciálem a rozdílnou bezpečností. Nezbytnou součástí očisty tračníku jsou dietní omezení a dostatečný příjem tekutin. Příprava ke koloskopii zahrnuje také zhodnocení stavu pacienta a jeho rizik...

Právo v medicíně

Neoprávněné prolamování povinné mlčenlivosti - problém současného českého zdravotnictví

The illegal break of the obligatory secrecy - the present problem of Czech health service

Mgr.Markéta Zajíčková

Interní Med. 2014; 16(5): 213-214

Následující článek ve stručnosti připomíná historii lékařského tajemství a povinné mlčenlivosti zdravotníků v České republice. Popisuje reálnou situaci, při níž často dochází k nezákonnému prolomení této povinnosti, názory právníků a návrh možného řešení.


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.