Interní medicína pro praxi, 2007, číslo 1

Slovo úvodem

Kdo zaplatí antireklamu?

MUDr. Karel Nešpor CSc

Interní Med. 2007; 9(1):

Dostal jsem dopis od rozhněvané matky. Maminka syna, který tráví čas po hospodách, si v dopise stěžuje, že pivo je levnější než limonáda. Matka také poukazuje na skutečnost, že reklama na alkohol zneužívá kdeco, od krásek a automobilů (auta a pivo, to je kombinace!) až k Bedřichu Smetanovi. Rozhořčená pisatelka žádá, abychom my, lékaři, zahájili protiútok. Navrhuje ze sponzorských darů nakoupit reklamní čas v televizi a zavádějící a škodlivé pivní reklamy nahradit něčím prospěšnějším.

Přehledové články

Probiotika v gastroenterologii a hepatologii

Probiotics in gastroenterology and hepatology

prof. MUDr. Jan Lata CSc

Interní Med. 2007; 9(1): 7-10

V článku je uveden přehled indikací k podání probiotik v oblasti gastroenterologie a hepatologie. Probiotika jsou již nyní důležitou součástí léčby idiopatických střevních zánětů a průjmů. V řadě dalších diskutovaných oblastí byl jejich prospěšný vliv popsán a do budoucna lze předpokládat rozšíření indikací probiotik i u dalších diagnóz.

Metabolický syndrom a děložní myomy

Metabolic syndrome and myomas of uterus

doc. MUDr. Alena Šmahelová Ph.D, MUDr. Jana Náteková

Interní Med. 2007; 9(1): 11-13

Metabolický syndrom postihuje podle typu použité definice až třetinu dospělé populace. Je velmi častým onemocněním, skoro u 80 % dospělých je přítomna alespoň jedna jeho složka. Má významné vztahy ke gynekologii, a to přímé (především u syndromu polycystických ovarií) i nepřímé (nádorová onemocnění, gestační diabetes, perioperační období). Hyperinzulinizmus, diabetes a obezita jsou významnými faktory diskutovanými v patogenezi nádorů obecně, včetně maligních nádorů gynekologických. Souvislost metabolického syndromu a výskytu benigních gynekologických nádorů – myomů je nejasná. Bývá uváděn vztah k hypertenzi a diabetu, není však prokazován...

Terapie diastolického srdečního selhání

Therapy of diastolic heart failure

prof. MUDr. Lenka Špinarová Ph.D., FESC, prof. MUDr. Jindřich Špinar CSc., FESC

Interní Med. 2007; 9(1): 14-18

Autoři podávají přehled současných znalostí o léčbě diastolického srdečního selhání. Dosud bylo ukončeno několik menších klinických studií, které prokazují zlepšení tolerance zátěže po verapamilu, betablokátorech, inhibitorech ACE a antagonistech AII. První tři velké mortalitní klinické studie – CHARM Preserved s candesartanem, SENIORS s nebivololem a PEP-CHF s perindoprilem prokázaly snížení počtu hospitalizací, u mortality je pouze trend ke zlepšení. Základem léčby nadále zůstává dobrá kontrola hypertenze a srdeční frekvence. Základními lékovými skupinami jsou betablokátory, inhibitory ACE a antagonisté AII.

Listeriové meningitidy

Listeria meningitis

MUDr. Pavel Kosina, MUDr. Jana Krausová

Interní Med. 2007; 9(1): 19-20

Meningitidy vyvolané Listeria monocytogenes patří mezi méně časté bakteriální infekce CNS, nadále je ale třeba řadit tato onemocnění k život ohrožujícím stavům především u novorozenců, kojenců, gravidních žen a imunokompromitovaných osob. K nákaze dochází nejčastěji alimentární cestou, méně častý je přenos z matky na plod intrauterinně nebo perinatálně. Nástup meningitid resp. encefalitid bývá o něco protrahovanější než u ostatních bakteriálních patogenů, určité odlišnosti jsou zřejmé i v nálezu v mozkomíšním moku – především v zastoupení neutrofilních a mononukleárních leukocytů. Diagnostické možnosti se kromě dlouhodobě používané přímé mikroskopie...

Angiogeneze u renálního karcinomu

Angiogenesis in renal cell carcinoma

MUDr. Šárka Lukešová, MUDr. Otakar Kopecký CSc, MUDr. Josef Dvořák, MUDr. Dagmar Hlávková

Interní Med. 2007; 9(1): 21-27

Angiogeneze představuje základní krok v nádorové proliferaci, expanzi a metastazování. Renální karcinom (renal cell carcinoma, RCC) je vysoce vaskularizovaný nádor. Dysbalance mezi angiogenními a antiangiogenními faktory, angiogenní „switch“, inaktivace von Hippel-Lindau tumor supresorového genu hrají významnou roli v patogenezi renálního karcinomu. V článku je podán také přehled základních antiangiogenních léků zkoušených v klinických studiích při léčbě renálního karcinomu.

Vitamin D a imunitní systém - teorie a vlastní zkušenosti

Vitamin D and immune system - theory and our experience

PharmDr. Klára Sochorová, prof. MUDr. Jiřina Bartůňková DrSc

Interní Med. 2007; 9(1): 28-30

Vitamin D a jeho biologicky aktivní forma kalcitriol jsou součástí mnoha fyziologických pochodů v lidském těle. Nezastupitelnou roli hraje kalcitriol v regulaci kalcium-fosfátového metabolizmu, neméně důležitý je jeho účinek na diferenciaci buněk a také na imunitní systém. Ovlivňuje zejména mechanizmy vrozené imunitní reakce, jeho efekt je ale velmi variabilní. V regulaci protiinfekční a protinádorové imunity působí jako imunostimulans, v regulaci autoimunitních pochodů jako imunosupresivum. Díky těmto vlastnostem nachází vitamin D uplatnění v prevenci některých infekčních a autoimunitních onemocnění. Kalcitriol a jeho syntetické analogy s potlačeným...

Léčba sekundární hyperparatyreózy v praxi

The treatment of secondary hyperparathyroidism in practice

MUDr. František Švára

Interní Med. 2007; 9(1): 32-35

Současný pohled na poruchu metabolizmu kalcia a fosforu při chronickém selhání ledvin je mnohem širší než v minulosti. Tuto poruchu nyní považujeme za multisystémové onemocnění, jehož nejdůležitější součástí jsou, mimo vlastních změn kostních, také související biochemické odchylky v laboratorních ukazatelích kostního metabolizmu a přítomnost cévních nebo jiných mimokostních kalcifikací. Tento komplexní pohled na tuto problematiku byl také důvodem, proč byl ustanoven nový, souhrnný termín, a to „kostní a minerálová porucha při chronickém onemocnění ledvin (Chronic Kidney Disease – Bone and Mineral Disorder). Na základě výsledků velkých mortalitních...

Feochromocytom

PHEOCHROMOCYTOMA

MUDr. Tomáš Zelinka

Interní Med. 2007; 9(1): 36-38

Feochromocytomy jsou vzácné neuroendokrinní nádory s velmi proměnlivými klinickými projevy, pro nějž jsou typické záchvatovité obtíže – bolesti hlavy, pocení, palpitace a hypertenze. Jejich správná diagnostika je velmi důležitá, neboť případné opominutí může mít tragické následky. Feochromocytomy jsou diagnostikovány pomocí průkazu nadbytku katecholaminů nebo jejich metabolitů a pomocí zobrazovacích metod včetně scintigrafie. K úspěšné operaci je pacienta nutné připravit pomocí alfablokátorů. Po úspěšném odstranění tumoru je nutné pravidelné sledování pro možnost recidivy. Feochromocytom se často vyskytuje v rámci některých genetických syndromů...

Sdělení z praxe

Nízkomolekulární hepariny v prevenci a léčbě žilního tromboembolizmu

doc. MUDr. Otto Mayer CSc

Interní Med. 2007; 9(1): 39-41

Recentně vydaná evropská guidelines pro prevenci žilního tromboembolizmu (14) vycházejí z faktu, že roční incidence hluboké žilní trombózy (HŽT) je 160 na 100 000 a plicní embolie 20 na 100 000 obyvatel. Doporučení uvádí, že všechny akutně nemocné je nutné vyhodnotit z hlediska rizika HŽT a zavést odpovídající tromboprofylaxi. V předložené práci jsou shrnuty výsledky účinnosti enoxaparinu ve studii MEDENOX, ve které bylo provedeno srovnání enoxaparinu s placebem u akutně nemocných pacientů. Dávka enoxaparinu 40 mg s.c. byla sledována menší úmrtností v průběhu 3 měsíců ve srovnání s placebem. Jsou dále předloženy výsledky dalších studií, které dokazují,...

Ve zkratce

Algoritmus farmakoterapie hyperglykemie u diabetiků

prof. MUDr. Jaroslav Rybka DrSc

Interní Med. 2007; 9(1): 42-46

Diabetes mellitus 2. typu je charakterizován chronickou hyperglykemií. Diabetické komplikace jsou však i důsledkem kumulativního vlivu postprandiální hyperglykemie. Nové terapeutické strategie jsou odvozeny od nových patofyziologických poznatků. Abychom předešli jak progresivnímu selhávání sekrece inzulinu, tak diabetickým komplikacím, je doporučována k terapii hyperglykemie i razantnější, agresivnější strategie léčby. Probrány jsou obecné principy terapie, které nám slouží k dosažení náročnějších cílů léčby diabetu. Medikamentózní terapii zahajujeme u těch pacientů, u nichž nefarmakologická opatření nejsou dostatečná ke kompenzaci diabetu. Stručně...

Právní problematika

Léky přes internet z pohledu právníka

Mgr. Michaela Vavreková

Interní Med. 2007; 9(1): 47-48

Článek pojednává o nové vyhlášce č. 220/2006 Sb. o správné lékárenské praxi, která skutečně umožnila lékárnám vydávat volně prodejné léky zásilkovým způsobem, tedy také objednáváním po internetu či korespondenčně. V České republice je to nový prvek, ale v mnoha jiných zemích je již běžný. Zásilkově lze prodávat jen řádně v Česku registrované léky a prodej může provozovat jen opravdová kamenná lékárna, nikoliv každý.


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.