Interní medicína pro praxi, 2007, číslo 3

Slovo úvodem

Nezdravé zdravotnictví

prof. RNDr. Stanislav Komenda DrSc

Interní Med. 2007; 9(3):

Na máločem se lidská společenství shodnou tak jednoznačně jako na tomhle. Dokonce se shodnou i politici s občany – a to je co říct! Sami zdravotníci souhlasí s tím, že ne všechno je v jejich profesním organizmu v pořádku. V čem už ovšem shoda nevládne, jsou představy o léčebných postupech, jimiž by se stavu dobrého zdraví mělo ve zdravotnictví dosáhnout.

Přehledové články

Novinky v dietních doporučeních pro diabetiky

Update on dietary guidelines for diabetic patients

doc. MUDr. Zdeněk Rušavý, MUDr. Silvie Lacigová Ph.D

Interní Med. 2007; 9(3): 110-113

Práce uvádí novinky v oblasti dietologie diabetu. Hlouběji se zabývá třemi chorobnými jednotkami metabolického syndromu: obezitou, hyperlipoproteinémií a diabetem 2. typu, protože u těchto chorob má dietoterapie zásadní význam. V moderní dietologii je kladen důraz na „zdravou“ hmotnost, proto jsou krátce zmíněny i základy využití fyzické aktivity. Zásadní je změna životního stylu, redukční dieta při BMI nad 25 kg/m2 + fyzická aktivita 3–5x týdně minimálně 30 minut. V dietě je třeba maximálně preferovat vlákninu, nejvýhodnější je rozpustná vláknina (zelenina, luštěniny, ovoce) pro pozitivní metabolické účinky. Důležitější než celkové...

Moderní terapie alergické rýmy

Up-to-date Therapy of Allergic Rhinitis

MUDr. Ester Seberová

Interní Med. 2007; 9(3): 114-117

Alergická rýma je nejčastějším projevem systémového alergického onemocnění na dýchacích cestách. Významně negativně ovlivňuje kvalitu života pacientů a může vést i k závažným komplikacím. Diagnostika a plán dlouhodobé terapie patří do rukou specialistů: alergologů a otorinolaryngologů. V článku je uveden přehled farmak užívaných v léčbě alergické rýmy včetně popisu jejich vlastností, mechanizmu působení a vhodnosti užití při různých formách onemocnění.

Kontrastní látkou indukovaná nefropatie

Contrast media - induced nephropathy

MUDr. Darja Krusová

Interní Med. 2007; 9(3): 118-122

Kontrastní látkou indukovaná nefropatie (CMIN) představuje závažnou komplikaci související s expozicí kontrastní látce. Prevalence tohoto postižení v posledních letech může stoupat se současně narůstajícím počtem diagnostických a intervenčních radiologických zákroků. V článku jsou rozebrány dnes známé patofyziologické mechanizmy odpovědné za vznik CMIN. Existuje řada rizikových faktorů, které s sebou nesou možnost častějšího rozvoje této komplikace. Jedná se zejména o diabetes mellitus, preexistující renální onemocnění a hypertenzi. Navíc se riziko vzniku CMIN výrazně zvyšuje u pacientů s rizikovou medikací. Jsou zmíněna preventivní opatření, která...

Diuretiká v liečbe srdcového zlyhávania

Diuretics in the treatment of heart failure

doc. MUDr. Eva Goncalvesová CSc

Interní Med. 2007; 9(3): 124-128

Retencia tekutín s kongesciou, hypervolémiou a objemovým preťažením srdca je pravidelnou súčasťou syndrómu pokročilého srdcového zlyhávania. Podstatou účinku diuretík je zvýšenie tvorby moču v dôsledku zásahu do transportných pochodov chloridov, nátria, kália a vody na úrovni tubulov a zberných kanálikov v obličkách. Článok sa zaoberá patofyziologickými a klinickými dôsledkami kongescie, taktikou diuretickej liečby a jej vplyvom na morbiditu a mortalitu pacientov so srdcovým zlyhávaním.

Diagnostika a léčba primární hyperparatyreózy

Diagnosis and treatment of primary hyperparathyroidism

prof. MUDr. Petr Broulík DrSc, doc. MUDr. Stanislav Adámek CSc, MUDr. Petr Libánský, MUDr. Jiří Tvrdoň

Interní Med. 2007; 9(3): 130-132

Jednou z nejčastějších endokrinních onemocnění je PHPT. Primární hyperparatyreóza (PHPT) je generalizovaná porucha kalciového, fosfátového a kostního metabolizmu, která je důsledkem dlouhodobě zvýšené sekrece parathormonu (PTH). PHPT je způsobená zvýšenou produkcí PTH adenomem  jednoho nebo více příštítných tělísek, nebo hyperplázií příštítných tělísek. Klinický obraz PHPT se za poslední léta velice změnil zvláště ve státech s vysokou úrovní medicíny, takže výrazně ubylo nemocných s postižením kostním a ledvinným díky rutinnímu stanovení kalcémie, fosfatémie a iPTH. Přesto, že by měla převládat asymptomatická forma PHPT, na velikém souboru našich nemocných...

Epidemická parotitida - pokračující epidemie na východě ČR

Mumps - epidemic continues in the eastern part of the Czech Republic

MUDr. Luděk Rožnovský CSc, MUDr. Irena Orságová, MUDr. Irena Martinková, MUDr. Čestmír Beneš

Interní Med. 2007; 9(3): 133-136

Epidemická parotitida (příušnice, parotitis epidemica) je akutní virové onemocnění charakterizované horečkou, bolestivým zduřením jedné nebo více slinných žláz, zejména příušních, současně může být přítomna aseptická meningitida, u adolescentů a dospělých mužů i orchitida. Pravidelné očkování proti příušnicím bylo v České republice zahájeno v roce 1987. V letech 1997–2004 byl výskyt příušnic pouze sporadický anebo omezený na menší lokální epidemie. Od roku 2005 do současnosti jsou zejména východní oblasti České republiky postiženy epidemickým výskytem příušnic, onemocnělo už přibližně 7 000 osob. Většina onemocnění se vyskytuje u osob ve...

Informace

Screening kolorektálního karcinomu

doc. MUDr. Miroslav Zavoral Ph.D, prof. MUDr. Přemysl Frič DrSc

Interní Med. 2007; 9(3): 149-150

Kolorektální karcinom (KRCA) se stal v Evropě na začátku 21. století nejčastější orgánovou malignitou. Tato skutečnost je známa méně než jedné třetině jejich obyvatel (8). V roce 2000 bylo diagnostikováno 304 687 nových onemocnění KRCA ve srovnání s 301 090 případů bronchogenního karcinomu (11). Tento trend trvá i nadále. V roce 2002 bylo v Evropě včetně Ruské federace podle databáze International Agency for Research on Cancer (Globocan) 371 700 nových onemocnění KRCA, což je dvojnásobek počtu v Severní Americe (183 500)...

Sdělení z praxe

Maligní fibrózní histiocytom břišní dutiny mimoorgánové lokalizace

MUDr. Jan Španihel, doc. MUDr. Pavel Weber CSc, MUDr. Jiří Tomášek, prof. MUDr. Zdeněk Kala CSc, MUDr. Lucie Křikavová, MUDr. Zdeněk Pavlovský

Interní Med. 2007; 9(3): 143-145

Autoři v obecné rovině rozebírají problematiku maligního fibrózního histiocytomu (MFH) na širším pozadí sarkomů měkkých tkání. Upozorňují přitom na záludnosti a zejména závažnost klinického obrazu v počátečních stadiích tumoru. Podtrhují skutečnost, že nejednou se klinicky projevuje až lokálně pokročilé nebo metastatické onemocnění. Podávají i stručný nástin vhodných diagnostických vyšetření a možností terapie. Na konkrétním případu primárního MFH břišní dutiny mimoorgánové lokalizace u 65letého muže upozorňují na klinický obraz, úskalí diagnostiky a průběh terapie.

Ventilační funkce a aktivita kardiálního autonomního nervového systému u pacientů s ankylozující spondylitidou

Mgr. Eva Zdařilová Ph.D, Mgr. Kateřina Burianová, prof. MUDr. Jaroslav Opavský CSc

Interní Med. 2007; 9(3): 146-148

Ankylozující spondylitida je chronické zánětlivé onemocnění pohybového aparátu doprovázené u mnoha pacientů přidruženými komplikacemi (např. iridocyklitida, plicní fibróza, neurologické útlakové syndromy atd.). Cílem naší studie bylo zjistit ventilační funkce a funkční stav kardiálního autonomního nervového systému u skupiny osob s tímto onemocněním. Bylo vyšetřeno 22 osob s ankylozující spondylitidou, průměrného věku 52,4 let (14 mužů a 8 žen). Kontrolní skupina obsahovala 30 osob zdravých, průměrného věku 51,0 let (13 mužů a 17 žen). Ventilační funkce byly vyšetřovány spirometrem ZAN 100 Hundy USB. Aktivita kardiálního autonomního nervového systému...

Farmakologický profil

Rosiglitazon a jeho klinický efekt: studie ADOPT

MUDr. Zuzana Vlasáková CSc

Interní Med. 2007; 9(3): 137-140

Diabetes mellitus 2. typu je onemocnění, jehož výskyt v poslední době velmi rychle narůstá. Je charakterizované nejen hyperglykemií, ale i dalšími odchylkami, jako je hypertenze, změny v hladinách krevních tuků, parametrů oxidačního stresu, endoteliální dysfunkcí, poruchami v koagulačních činitelích atd. Řada studií dokládá souvislost diabetu a s ním spojených metabolických abnormalit s vyšší celkovou, ale hlavně kardiovaskulární mortalitou (1, 2). Společným patogenním faktorem pro diabetes a kardiovaskulární onemocnění se zdá být inzulinová rezistence (3), která je vedle poruchy sekrece inzulinu hlavní příčinou přechodu porušené glukózové tolerance...

Ve zkratce

Racionální léčba akutní bolesti

MUDr. Marek Hakl Ph.D

Interní Med. 2007; 9(3): 141-142

Úvod: Bolest je nejenom subjektivním nepříjemným pocitem, ale i modalitou, která může ovlivňovat ostatní funkce organizmu. Základní funkcí akutní bolesti je funkce ochranná, tedy upozorňovat na možné poškození organizmu. Bolest je podle WHO (Světová zdravotnická organizace) a IASP (Mezinárodní společnost pro studium bolesti) definována jako „nepříjemný senzorický a emocionální prožitek spojený se skutečným či potencionálním poškozením tkání, nebo je popisována výrazy takového poškození“. Nejčastějším kritériem dělení bolesti je délka jejího trvání. Podle ní rozdělujeme bolest na akutní a chronickou. Bolest akutní je definována jako bolest,...


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.