Interní medicína pro praxi, 2007, číslo 6

Slovo úvodem

Lékař a technika čili Zamotán a vymotán

MUDr. Karel Nešpor CSc

Interní Med. 2007; 9(6): 259

Přehledové články

Omega-3 mastné kyseliny a kardiovaskulární onemocnění

Omega-3 fatty acids and cardiovascular diseases

MUDr. Michal Vrablík Ph.D

Interní Med. 2007; 9(6): 262-264

Omega-3 polynenasycené mastné kyseliny a jejich účinky nejen na kardiovaskulární systém přitahují pozornost odborné i laické veřejnosti již řadu let. Výsledkem jsou tisíce článků a řada monografií, které se zabývají především vlivem konzumace omega-3 mastných kyselin rybího (v menší míře i rostlinného) původu na kardiovaskulární systém. Zvýšení konzumace rybích olejů či doplňků s obsahem eikosapentaenové (EPA) a dokosahexaenové (DHA) kyseliny jsou součástí většiny odborných doporučení pro prevenci kardiovaskulárních příhod. Přes množství dat z laboratorních, experimentálních i klinických studií přetrvává řada otázek. Jaký typ a forma omega-3 mastných...

Zdravotní rizika cestování a jejich prevence

Health risks of travelling and their prevention

doc. MUDr. Jiří Vaništa CSc, prof. MUDr. Jiří Beran CSc

Interní Med. 2007; 9(6): 265-267

Cestovní lékařství je nový lékařský obor, který se zabývá prevencí, diagnostikou a léčením nemocí vznikajících v souvislosti s cestováním. Základem prevence těchto onemocnění je podrobná informace cestovatele o všech zdravotních rizicích v oblasti, kterou hodlá navštívit. V článku uvádíme stručný návod, jak předcházet poruchám zdraví způsobeným teplým klimatem, slunečním zářením, dopravou a jak se chránit před úrazy.

Štítná žláza a diabetes

Diabetes mellitus and thyroid disorders

prof. MUDr. Václav Zamrazil DrSc, doc. MUDr. Karel Vondra DrSc

Interní Med. 2007; 9(6): 268-272

Kombinace diabetu (DM) a tyreopatií je častější, než odpovídá jejich výskytu v populaci (asi 5–7 %), a znamená často problémy. Poruchy glykoregulace a diabetes mellitus se vyskytují u 10–20 % tyreopatií, nejčastěji u tyreotoxikózy Graves – Basedowova typu. Základem léčby je úprava tyreoidální funkce, která může v časných fázích zabránit vzniku trvalého diabetu. U DM se vyskytuje tyreopatie zejména při jeho autoimunitním původu (DM 1, LADA). Nejčastější je vznik autoimunitní tyreoiditidy, protilátky proti tyreoidálním antigenům se vyskytují u 30–60 % žen s DM 1 vzniklým v časné dospělosti. Porucha funkce (hypo –...

Léčba hypertenze v rámci prevence mozkových příhod

Treatment of hypertension within the scope of stroke prevention

MUDr. Jiří Krupička Ph.D

Interní Med. 2007; 9(6): 273-275

Hypertenzní choroba (jak systolický, tak diastolický krevní tlak – sTK resp. dTK) má přímou souvislost i s výskytem centrálních mozkových příhod (CMP). Ovlivněním hypertenze zabráníme CMP v daleko větší míře než ovlivněním jiných rizikových faktorů. Léčba hypertenze tedy patří k základním krokům primární a sekundární prevence CMP. Některé studie naznačují, že určité skupiny přípravků mají proti jiným v léčbě hypertenze větší dopad v prevenci CMP. Článek se snaží o shrnutí recentních poznatků.

Sarkoidóza - dosud nepoznaná (1)

Sarcoidosis - unrecognized

prof. MUDr. Vítězslav Kolek DrSc

Interní Med. 2007; 9(6): 276-279

Sarkoidóza je systémové granulomatózní onemocnění neznámé etiologie (9). Morfologický obraz sarkoidózy tvoří epiteloidní granulomy v různých orgánech a tkáních, které vznikají akumulací T-lymfocytů a transformovaných makrofágů. V granulomech nedochází ke kaseifikační nekróze, může být přítomna nekróza fibrinoidní s následnou resorbcí nebo vznikem centrální hyalinní fibrózy (3). Název onemocnění je sice odvozen z prvních histopatologických popisů, ale stanovení diagnózy sarkoidózy dnes stojí na syntéze morfologických, klinických, rentgenologických, funkčních a imunologických údajů. Tyto charakteristiky spojuje tzv. deskriptivní definice sarkoidózy z...

Hrozí tomuto nemocnému recidiva tromboembolické choroby?

Is the patient in danger of recurrence of thromboembolic disease?

MUDr. Dalibor Musil Ph.D

Interní Med. 2007; 9(6): 280-282

Článek se zamýšlí nad optimální dobou trvání sekundární tromboprofylaxe po prodělané tromboembolické nemoci (TEN) a nad pravděpodobností její recidivy. Zdůrazňuje individuální přístup k pacientům po prodělané TEN. Snaží se dát lékařům návod, jak u konkrétního nemocného co nejlépe odhadnou nebezpečí opakování onemocnění. Ukazuje, že odpověď na otázku, jaká je optimální délka antikoagulační léčby, vede přes stratifikaci nemocných podle rizika recidivy TEN na málo rizikové a vysoce rizikové. K tomuto rozdělení pacientů se v současnosti používají následující parametry – pohlaví, hladina D-dimérů v průběhu a po ukončení antikoagulační léčby, přítomnost...

Polycystická choroba ledvin

Polycystic kidney disease

prof. MUDr. Miroslav Merta CSc, MUDr. Jana Reiterová Ph.D, Ing. Jitka Štekrová

Interní Med. 2007; 9(6): 283-287

Polycystická choroba ledvin autosomálně dominantního typu (PCHLAD) je nejčastější dědičné onemocnění ledvin s frekvencí výskytu až 1:500. Jedná se o geneticky heterogenní onemocnění způsobené mutacemi v genu PKD1 (na 16. chromozomu) nebo v genu PKD2 (na 4. chromozomu). K selhání ledvin dochází u pacientů s mutacemi v PKD1 genu v průměru v 54 letech a s mutacemi v PKD2 genu v 74 letech. Typickým nálezem je nález zvětšených ledvin prostoupených cystami. Senzitivní neinvazivní diagnostickou metodou je ultrazvuk ledvin. Již ve stadiu normálních renálních funkcí je přítomna hypertenze až u 70 % pacientů. Mezi další renální komplikace patří infekce...

Informace

XXVI. dny mladých internistů České republiky a Slovenska v Olomouci

doc. MUDr. Pavel Horák CSc

Interní Med. 2007; 9(6): 302

Ve dnech 31. 5. a 1. 6. 2007 se v Olomouci uskutečnily XXVI. dny mladých internistů České republiky a Slovenska. Střídavé konání této akce v Martině a v Olomouci se již stalo tradicí a opět se jí zúčastnila řada mladých lékařů z obou republik.

Mezioborové přehledy

Zdravotní rizika ftalátů v souvislosti se zdravotní péčí a možnosti jejich redukce

Health risk reduction of medical aplication of phatalates (DEHP)

MUDr. Miroslav Šuta

Interní Med. 2007; 9(6): 288-291

Ftaláty jsou estery kyseliny ftalové, skupina masově syntetizovaných chemických látek se schopností kumulovat se v biologických tkáních. Toxicita ftalátů pro člověka i zvířata vzbuzuje znepokojení, ačkoli její přesné mechanizmy a její úroveň se u jednotlivých ftalátů mohou lišit. Lékařská péče patří k významným zdrojům expozice člověka ftalátům, zejména di (2-etylhexyl) ftalátu (DEHP). Zdrojem ftalátů jsou zdravotnické pomůcky vyrobené z polyvinylchloridu (PVC), např. infuzní a transfuzní sety, soupravy pro hemodialýzu a parenterální výživu, kyslíkové masky atd. Komerčně dostupné jsou však bezpečnější alternativy z materiálů neobsahujících ftaláty...

Farmakologická léčba hyperaktivního močového měchýře a urgentní inkontinence

Pharmacological treatment of overactive bladder (oab) and urge urinary incontinence

MUDr. Aleš Vidlář, MUDr. Radovan Vrtal, doc. MUDr. Vladimír Študent Ph.D

Interní Med. 2007; 9(6): 292-295

Hyperaktivní močový měchýř (OAB) je stresující chronický stav charakterizovaný urgencí, s/nebo urgentní inkontinencí, obvykle provázený častým močení a nykturií. Postihuje miliony lidí na celém světě, nezávisle na věku, pohlaví a rase. Prevalence vzrůstá s věkem a je relativně větší u žen než u mužů. Léčba OAB je zaměřena na snížení vyčerpávajících symptomů a zlepšení celkové kvality života pacientů. Ve sdělení je podán přehled o známé farmakologické léčbě OAB a UI se zaměřením na anticholinergika (léky 1. linie).

Ve zkratce

Algoritmus vyšetření při synkopě

MUDr. Jitka Vlašínová Ph.D

Interní Med. 2007; 9(6): 296-298

Farmakoterapie léčby onkologické bolesti

MUDr. Marek Hakl Ph.D, MUDr. Radovan Hřib

Interní Med. 2007; 9(6): 299-300

Bolest patří mezi jeden z nejčastějších počátečních příznaků onkologického onemocnění často se podílející na zhoršování kvality života pacientů. Základní strategie farmakologické léčby bolesti vychází ze třístupňového žebříčku WHO. Základ terapie tvoří neopioidní analgetika, v případě jejich neúčinnosti se přidávají slabé opioidy, které mohou být následně nahrazeny opioidem silným. V případě selhání léčby je vhodné se obrátit na specializované pracoviště léčby bolesti.

Zpravodaj SAI

Zpravodaj SAI

MUDr. Jana Lacinová

Interní Med. 2007; 9(6): 301-302

Stanovisko výboru Sdružení ambulantních internistů ČR (SAI) k dokumentům ČLK "Věcný záměr novely zákona o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb." a "Reforma zdravotnictví – co si na nás připravila vláda" (8. 6. 2007)


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.