Interní medicína pro praxi, 2008, číslo 3

Slovo úvodem

Nejenom nemoci léčit…

prof. MUDr. Stanislav Komenda DrSc

Interní Med. 2008; 10(3): 107

Jeden ze známých filmů s Vlastou Burianem v hlavní roli, U pokladny stál…, demonstruje, možná nechtěně, tuhle myšlenku – jakkoli doktoři předepisují léčebné postupy jednotlivým pacientům, projevuje se to v úhrnu také na populaci jako celku. V případě onoho filmu na populaci pokladenských pojištěnců. V tomto úhrnu se pak vlastně zprůměrňují případy zubních protéz zaměněných za piešťanské bahno, a tohle následně, po započtení stavovské protekce, za lázeňský pobyt.

Přehledové články

Specifika akutního infarktu myokardu ve stáří

Specificity of acute myocardial infarction in the elderly

MUDr. Blanka Fischerová Ph.D

Interní Med. 2008; 10(3): 110-112

V článku je popsán vliv věku na klinické projevy a výsledný stav pacientů s akutním infarktem myokardu (AIM). Ve vyšším věku se mnohem častěji vyskytuje hypertenze, diabetes, předchozí AIM, mozkové příhody a srdeční selhání. Starší pacienti mají méně často ST elevace a Q – infarkt myokardu. Podíl nemocných, kteří podstoupili koronarografii, primární perkutánní koronární intervenci (PCI) nebo dostali trombolýzu, se snižuje s věkem. Vyšší věk je významný prediktor mortality nemocných s AIM.

Novinky v bezlepkové dietě

News in the gluten-free diet

doc. MUDr. Pavel Kohout CSc

Interní Med. 2008; 10(3): 113-116

Celiakie je autoimunitní choroba, při které dochází u predisponovaných jedinců k poškození enterocytů po podání lepku, resp. jeho toxických peptidů, v potravinách, které obsahují pšenici, žito, ječmen či oves. Toxické peptidy jsou při svém průchodu střevní stěnou deamidovány (působením tkáňové transglutaminázy) a v lymfatické tkáni střeva (GALT) dochází ke vzniku protilátek proti nim. Ty mají zkříženou aktivitu proti antigenům buněk tenkého střeva (enterocytů), jejich působením dochází k různě závažnému poškození střevní sliznice a ke vzniku různě vyjádřených klinických příznaků. Klinické příznaky můžeme ovlivnit eliminací lepku a jeho toxických peptidů...

Co přinášejí nová doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií

What is new in new guidelines FOR diagnosis and treatment of lipid disorders in adulthood

prof. MUDr. Helena Vaverková CSc, doc. MUDr. Vladimír Soška CSc

Interní Med. 2008; 10(3): 117-120

Nová Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií v dospělosti, vypracovaná výborem České společnosti pro aterosklerózu, vycházejí z výsledků nových epidemiologických a intervenčních studií s hypolipidemiky a z poznatků z patofyziologie dyslipidemií. Uvádějí do praxe nové cílové hodnoty LDL-cholesterolu, upozorňují na možnost použití apolipoproteinu B a non HDL-cholesterolu jako sekundárního cíle u vybraných skupin osob (diabetes mellitus, metabolický syndrom, hypertriglyceridemie, přítomnost kardiovaskulárního onemocnění s relativně nízkou hladinou LDL-cholesterolu). Zpřesňují odhad individuálního rizika kardiovaskulárních komplikací se zohledněním...

Současný pohled na terapii nesteroidními antirevmatiky

Current view on NSAID therapy

MUDr. Šárka Forejtová

Interní Med. 2008; 10(3): 121-125

Nesteroidní antirevmatika (NSA) patří k nejčastěji používaným lékům. Jejich podávání je však provázeno poměrně častým výskytem nežádoucích gastrointestinálních příhod. Koxiby byly vyvinuty za účelem snížení rizika nežádoucích příhod v oblasti zažívacího traktu, později bylo ale zjištěno, že mohou zvyšovat výskyt kardiovaskulárních příhod. V poslední době však bylo prokázáno, že tento kardiotoxický efekt mají různou měrou všechna NSA, a to například i diklofenak, ibuprofen atd. Současné užívání kyseliny acetylosalicylové (KAS) redukuje riziko vzniku kardiovaskulárních příhod, pokud je podávána spolu s rofekoxibem, celekoxibem, sulindakem, meloxikamem...

Použití betablokátorů u nemocných s diabetes mellitus

Use of beta-blockers in patients with diabetes mellitus

prof. MUDr. Jiří Vítovec CSc, prof. MUDr. Jindřich Špinar CSc., FESC

Interní Med. 2008; 10(3): 126-128

Je podán přehled použití betablokátorů (BB) u nemocných se srdečním onemocněním, kteří mají současně diabetes mellitus (DM). Vzhledem k možným metabolických následkům léčby betablokátory nebo zastření některých varovných signálů hypoglykemie musíme vždy zvážit indikaci betablokátorů, které u mnoha nemocných s kardiovaskulárním postižením mají významný vliv na snížení úmrtnosti. Zde vždy musí ošetřující lékař zvážit prospěch léčby oproti jejímu riziku.

Edémy - patogeneze a léčba

Edema - pathogenesis and treatment

prof. MUDr. Otto Schück DrSc

Interní Med. 2008; 10(3): 130-133

Přehledový článek podává stručně současné názory na patogenezi a léčbu generalizovaných edémů. Edémy jsou definovány jako abnormální akumulace extracelulární tekutiny v intersticiu v takovém množství, že umožňuje jejich rozpoznání při fyzikálním vyšetření. Výchozím stimulem pro tvorbu generalizovaných otoků je zřejmě pokles efektivního intravaskulárního volumu, který podmiňuje aktivaci homeostatických mechanizmů regulujících renální vylučování sodíku a vody s jejich následnou retencí. Pacient s edémy se odlišuje od zdravého jedince tím, že nereaguje adekvátně na expanzi extracelulárního volumu. Léčba generalizovaných edémů musí být především zaměřena...

Strategie antitrombotické léčby u fibrilace síní

Strategy of antithrombotic treatment in patients with atrial fibrillation

prof. MUDr. Jan Bultas CSc, MUDr. Debora Karetová CSc

Interní Med. 2008; 10(3): 134-137

Fibrilace a flutter síní jsou charakterizovány dezorganizací šíření vzruchu v srdečních síních. Ta vede ke ztrátě kontraktility síní, krevní stáza aktivuje hemostázu a zvyšuje se riziko tromboembolické mozkové příhody. Toto riziko je zvýšeno u nemocných po překonané mozkové příhodě, u diabetiků, hypertoniků, u nemocných se srdečním selháním, u starších osob, u nemocných s porevmatickými chlopenními vadami, s ICHS a u žen. Podle výše stanoveného rizika je indikována antitrombotická léčba, zejména léčba antikoagulační warfarinem. V souladu s doporučenými postupy je probrána strategie léčby a základní situace, se kterými se v praxi setkáváme.

Komentáře

Hrozí zneužití - diskreditace lékařské genetiky

Interní Med. 2008; 10(3): 150

Lékařská genetika má pohnutou historii s obdobími, kdy byla tragicky zneužita (30. a 40. léta 20. století v nacistickém Německu v podobě rasové teorie a následné otřesné praxe rasové hygieny, odmítnutí a likvidace genetiky v období lysenkismu v komunistickém Rusku v 50. létech). V současnosti existují vážné obavy z použití vědecky a klinicky nepodložených postupů a následné diskreditace oboru, jeho medicínských aplikací, včetně závažného zanedbání základních etických principů medicíny. K diskreditaci oboru dochází především v oblasti  komerčně nabízených genetických služeb, které například poskytují vyšetření paternity bez souhlasu všech zúčastněných...

Sdělení z praxe

Alkohol u žen vyššího věku

MUDr. Emanuel Doněk, MUDr. Jana Doňková, Olga Doňková

Interní Med. 2008; 10(3): 146-147

Autoři podávají přehled problematiky nadužívání alkoholu ve vyšším věku. Podrobněji se zaměřují na nemocné s diag­nózami F10× hospitalizovanými na ženském gerontopsychiat­rickém primariátě v letech 2002–2006. Skutečnost, že tento soubor představuje 2,92 % ze všech přijatých na primariátě, považují za alarmující. Navrhují podrobné prošetření výskytu alkoholizmu u naší populace starší 65 let, cíleně zaměřenou anamnézu a v případě potřeby zahájení časné intervence.

Mezioborové přehledy

Veš dětská v praxi

The lice in pediatric practice

RNDr. Václav Rupeš CSc, MUDr. Jana Vlčková

Interní Med. 2008; 10(3): 138-141

Napadení vší dětskou (Pediculus capitis) je parazitární onemocnění, označované jako pedikulóza. Její výskyt se v posledních letech výrazně zvyšuje ve všech rozvinutých zemích světa, včetně České republiky. Za příčinu je považována rezistence k odvšivovacím léčivům. U nás byla již v roce 1992 prokázána rezistence vši dětské k permethrinu a v roce 2004 rezistence k malathionu, což jsou insekticidy celosvětově nejčastěji používané k odvšivování. Rezistence byla příčinou ztráty účinnosti tehdejších odvšivovacích přípravků na našem trhu, které uvedené látky obsahovaly, což mělo za následek výrazné zvýšení výskytu pedikulózy. V současné době jsou u nás v rámci...

Diferenciální diagnostika a léčba bolestí zad

Diferrential diagnosis and treatment of low back pain

MUDr. Ivan Vrba

Interní Med. 2008; 10(3): 142-145

Bolest zad v oblasti bederní krajiny (BZ) je definována bolestí, svalovým napětím a ztuhlostí, která je umístěna pod dolním okrajem žeber a nad gluteálními rýhami a vyskytuje se s bolestí vyzařující do dolních končetin nebo bez ní. Máme mnoho klasifikačních dělení. Základní dělení BZ je na akutní a chronické bolesti zad, dále pak na specifické (max. 10 % případů) a nespecifické (bez zjištěného zdroje bolesti – skoro až 90 % případů). Také je velmi důležité rozlišení mezi vlastními BZ a bolestmi přenesenými z nepáteřních zdrojů. V současnosti je nejvhodnější dělení na tzv. diagnostickou triádu (závažná onemocnění zad, kořenové bolesti, prosté...

Pro sestry

Často nemocný pacient z pohledu imunologa

MUDr. Jaroslava Braunová

Interní Med. 2008; 10(3): 148-149

Článek se věnuje problematice často nemocného pacienta z pohledu imunologa. Podává návod, jak postupovat při prvním kontaktu s takovým pacientem a co dělat při potížích opakovaných. Upřesňuje situace, za nichž je vhodné pacienta indikovat k provedení imunologického vyšetření. Upozorňuje na rizika neindikované imunomodulační léčby.


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.