Interní medicína pro praxi, 2010, číslo 10

Slovo úvodem

Čeština v medicíně - chrám a tvrz, nebo důvod k pláči?

Mgr. Jaroslav Hořejší

Interní Med. 2010; 12(10): 463, 508

Přehledové články

Terapie inhibitory protonové pumpy v ambulanci internistů a kardiologů

Proton pumps inhibitors therapy prescribed by internists and cardiologist at outpatients clinic

prof.MUDr.Milan Lukáš, CSc., MUDr.Dana Ďuricová

Interní Med. 2010; 12(10): 466-469

Zavedení inhibitorů protonové pumpy (IPP) do klinické praxe znamenalo zásadní pokrok v terapii acidopeptických chorob. IPP jsou základními léky v terapii refluxní choroby jícnu, představují hlavní součást eradikačních schémat v terapii helikobakterové infekce a v léčbě symptomatických peptických vředů. Hojně jsou využívána v profylaxi gastropatie z nesteroidních antirevmatik. Obvykle se podávají v jedné ranní dávce nalačno. Současná léčba jinými léčivy (sekretolytiky), které zvyšují intragastrické pH, je naprosto nevhodná. Dlouhodobá zkušenost s těmito léky nás opravňuje ke stanovisku, že se jedná o velmi bezpečná léčiva, a to i při dlouhodobém...

Dlouhodobá léčba osteoporózy

Long term therapy of osteoporosis

MUDr.Martina Skácelová, doc.MUDr.Pavel Horák, CSc., MUDr.Martin Žurek, Ph.D.

Interní Med. 2010; 12(10): 470-478

Osteoporóza je nejčastějším metabolickým onemocněním skeletu, které vede ke zvýšenému riziku zlomenin. Ve farmakoterapii osteoporózy se používají přípravky snižující kostní resorpci či stimulující kostní novotvorbu. V souvislosti s léčbou osteoporózy existuje řada otazníků ohledně účinnosti a bezpečnosti zejména dlouhodobé antiresorpční terapie, stejně jako s hodnocením jejího efektu či rizik spojených s ukončením léčby. Bisfosfonáty, potentní inhibitory kostní resorpce při dlouhodobém podávání vedou k nárůstu kostní denzity v oblasti bederní páteře a proximálního femuru a snižují riziko vzniku osteoporotických fraktur. Přerušení terapie bisfosfonáty...

Antiagregační a protizánětlivý účinek statinů

Antiplatelet and anti-inflammatory effect of statins

MUDr.Zoltán Paluch, Ph.D., Mgr.Zlata Heřmánková

Interní Med. 2010; 12(10): 479-481

Ve článku je po krátkém obecném úvodu podán přehled o antiagregačním a protizánětlivém účinku statinů. Stručně je zmíněn jejich patofyziologický podklad, mechanizmus a význam pro klinickou praxi. Jsou naznačeny oblasti, které jsou stále předmětem intenzivního výzkumu.

Průlomová bolest a její léčba

Breakthrough pain and it’s treatment

MUDr.Pavlína Nosková

Interní Med. 2010; 12(10): 482-486

Průlomová bolest (PB) je definována jako přechodné vzplanutí bolesti silné intenzity při dobře kontrolované základní bolesti analgetickou léčbou. Vyskytuje se u bolesti nádorového i nenádorového původu a dotaz na ni by měl být běžnou součástí každého kontaktu s pacientem. K řešení tohoto typu bolesti je nutné nemocné vybavit záchrannou medikací s rychlým nástupem účinku do 30 minut. Článek uvádí přehled analgetik z každého stupně analgetického žebříčku WHO vhodných k léčbě PB a dostupných v ČR. Z hlediska co nejrychlejšího nástupu účinku u silné PB jsou stále hledány nové aplikační cesty vhodné i k ambulantnímu užívání. Tuto možnost představuje...

Současný pohled na indikace podání kombinace inhibitorů ACE a sartanů

Current perspective on indications for administering the combination of ACEI and sartans

prof.MUDr.Jiří Vítovec, CSc., FESC, prof.MUDr.Jindřich Špinar, CSc., FESC

Interní Med. 2010; 12(10): 487-489

Je uveden patofyziologický podklad pro kombinaci inhibitorů angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE) a blokátorů receptorů AT1 pro angiotenzin II (sartanů) v léčbě hypertenze, srdečního selhání, stavů po infarktu myokardu a v sekundární prevenci ICHS. Jednoznačná indikace pro užití této kombinace není, u hypertenze není zatím žádná velká klinická studie provedena, pouze je doporučena u hypertenze s významnou proteinurií. U nemocných s akutním infarktem a v sekundární prevenci není doporučena. U srdečního selhání, i když studie Val-HEFT a CHARM prokázaly nižší výskyt hospitalizací pro zhoršení srdečního selhání, je tato kombinace doporučena jen...

Informace

Lékaři řady odborností diskutovali o nových pohledech na chlamydiové infekce

MUDr. Drahomíra Polcarová

Interní Med. 2010; 12(10): 520-521

Olomouc – Ve dnech 18.–19. června 2010 proběhla v Olomouci v Regionálním centru 2. konference Chlamydiová infekce – zákeřný nepřítel. Děkujeme zdravotnické obci, která si přijela poslechnout danou tematiku, a zvláště pak garantům doc. MUDr. V. Študentovi, Ph.D., prof. MUDr. V. Mihálovi, CSc., z FN Olomouc, všem přednášejícím za jejich podporu a čas, který přípravě věnovali. Dovolte mi také poděkovat firmě Solen, s. r. o. za perfektní organizaci a sponzorům, bez nichž by akce neproběhla: GlaxoSmithKline, s. r. o., AquaKlim, s. r. o., Dacom Pharma, s. r. o., GeneProof, a. s., Gen-Probe Deutschland GmbH, medac GmbH, MUCOS Pharma...

Sdělení z praxe

Kazuistika pacienta s diagnózou ulcus tropicum

The case report of the patient with diagnosis tropical ulcer

MUDr.Kateřina Radoušová

Interní Med. 2010; 12(10): 502-503

Synonyma tropického vředu jsou pouštní vřed či tropická fagedena. Je to vřed způsobený většinou smíšenou bakteriální infekcí (nejčastěji streptokoky a směsí gramnegativních bakterií zjištěných v kultuře), obvykle se vyskytující po traumatických ranách na dolních končetinách, často u pacientů v malnutrici a s chronickými chorobami. Vyskytuje se v teplém a vlhkém klimatu, primárně u dospělých. Epidemicky se může vyskytnout v militárních skupinách či u dělníků na polích. Nejběžnější terapií je Penicilin pro jeho cenu a dostupnost v chudých oblastech. V případě alergie na Penicilin lze použít cefalosporiny, aminoglykosidy či ciprofloxacin. Též...

Podílela se kombinace paroxetinu a ibuprofenu na mozkovém krvácení?

Intracranial bleeding associated with selective serotonin reuptake inhibitor paroxetine

prof.MUDr.Alexandra Žourková, CSc.

Interní Med. 2010; 12(10): 504-505

Sdělení popisuje případ spontánně vzniklého intracerebrálního krvácení u 48leté pacientky léčené paroxetinem a ibuprofenem. Tato kombinace inhibuje funkci trombocytů. Lékaři by si měli být vědomi rizika krvácení u pacientů léčených selektivními inhibitoty zpětného vychytávání serotoninu.

Nitrolební žilní trombóza maskovaná migrénou

Cerebral venous trombosis covered by migraine

MUDr.Miroslava Fauknerová, MUDr.Tomáš Peisker, MUDr.Eva Medová, MUDr.David Doležil, Ph.D.

Interní Med. 2010; 12(10): 506-508

U 26leté pacientky užívající hormonální antikoncepci, s anamnézou migrény a drobným kraniotraumatem v předchorobí, se rozvinul obraz typicky migrenózní bolesti hlavy, bez abnormit v objektivním neurologickém nálezu. Pro protrahovaný průběh obtíží, změny v charakteru bolesti hlavy a rizikové faktory v osobní anamnéze bylo provedeno CT a MR mozku, kde byla prokázaná trombóza sinus sigmoideus a transversus vlevo. U pacientů s primární bolestí hlavy bývá často věnovaná menší pozornost pátrání po sekundární příčině bolesti. Nezbytné je provedení morfologického vyšetření, zejména pokud odhalíme atypický průběh bolestí a rizikové faktory. Cílem kazuistiky...

Farmakologický profil

Je metformin pouze antidiabetikum?

Is metformin only an antidiabetic drug?

prof.MUDr.Jindřiška Perušičová, DrSc.

Interní Med. 2010; 12(10): 516-519

Metformin je přes 50 let znám jako účinný antihyperglykemický lék, který není provázen zvýšením hmotnosti. V posledních letech je metformin s úspěchem používán i v nediabetických situacích. Nahrazuje nedostatek bezpečných antiobezitik, je lékem volby u žen s se syndromem polycystických ovarií (PCOS) a své terapeutické místo má u osob s nealkoholickou jaterní steatohepatitidou (NASH). Nejvýznamnější nově prokázanou aktivitou metforminu je jeho anti-tumorózní účinek u řady karcinomů.

Mezioborové přehledy

Zásady přípravy pacienta k odběru krve a preanalytická část laboratorního vyšetření

Principles of patient preparation for blood collection and preanalytical phase of laboratory testing

prof.MUDr.Tomáš Zima, DrSc.

Interní Med. 2010; 12(10): 490-493

Pro laboratorní vyšetření pacienta je nutné jeho správné poučení o faktorech, které mohou laboratorní vyšetření ovlivnit. Patří sem fyzická aktivita, strava, pitný režim, léky, kouření, konzumace alkoholu a další. Biologické faktory jsou ovlivnitelné (dieta, fyzická námaha a další) nebo neovlivnitelné (věk, pohlaví, biologické rytmy). Mezi nejčastější odběry patří odběr tzv. nalačno v ranních či dopoledních hodinách. Pacient nemá cca 10–12 hod. jíst, naopak se doporučuje vypít ráno 2–3 dl vody. Příprava pacienta a správně provedený odběr krve, uchování a transport vzorku do laboratoře patří do tzv. preanalytické fáze laboratorního...

Bolesti hlavy a hormony

Headache and hormones

MUDr.Ingrid Niedermayerová

Interní Med. 2010; 12(10): 494-496

Migréna je typickým onemocněním, u kterého je patrný významný vliv ženských pohlavních hormonů. U trigeminové vegetativní cefalgie dochází k aktivaci hypotalamu v průběhu ataky. Adenomy hypofýzy se projevují nejčastěji migreniformními bolestmi, méně často jako cluster headache. Apoplexie hypofýzy je provázená akutní bolestí hlavy typu thunderclap headache. U 30 % osob s hypofunkcí štítné žlázy je přítomna bolest hlavy. U 50–80 % osob s feochromocytomem se vyskytují paroxyzmální bolesti hlavy. Při nasazení kombinované orální hormonální kontracepce u žen s migrénou s aurou dochází ke zvýšení výskytu záchvatů a navíc se zvyšuje riziko migrenózního...

Diagnostika a léčba infekcí v ORL oblasti

Diagnostics and treatment of ENT infections

MUDr.Petra Bruthansová, doc.MUDr.Jan Plzák, Ph.D.

Interní Med. 2010; 12(10): 497-500

Práce podává přehled nejčastějších infekcí horní části dýchacích a polykacích cest: akutní rýmy, zánětu vedlejších dutin nosních, hrtanu, příklopky hrtanové a akutní angíny. Zaměřuje se na popis obvyklého klinického průběhu a možné komplikace. U jednotlivých onemocnění je uveden algoritmus v diagnostice a léčbě.

Dobrá rada

Jak sledovat pacienty s výskytem nádoru v rodině?

How to follow patients with oncology disease in a family?

MUDr.Lenka Foretová, Ph.D.

Interní Med. 2010; 12(10): 510-515

Nádorová onemocnění jsou většinou polyfaktoriální, v 5–10 % případů je však možnou příčinou i dědičná dispozice. Mutace ve vysoce rizikovém genu se dědí z generace na generaci a způsobuje mnohonásobně zvýšenou pravděpodobnost vzniku určitých nádorů. Genetické vyšetření by mělo být indikováno v rodinách s opakovaným výskytem nádorů, především v mladším věku, s vícečetnými malignitami, se vzácnými kombinacemi nádorů. I v rodinách, kde se o dědičnou etiologii s největší pravděpodobností nejedná, je důležité chránit příbuzné, zhodnotit jejich rizika a nabídnout preventivní péči. Tato péče o příbuzné onkologických pacientů není dosud rutinně...

Test

Autodidaktický test 8/2010

Interní Med. 2010; 12(10):


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.