Interní medicína pro praxi, 2010, číslo 11

Slovo úvodem

Slovo úvodem

doc. MUDr. Miroslav Hanuš, CSc.

Interní Med. 2010; 12(11): 527

Přehledové články

Inzulinové režimy z klinického pohledu

Insulin regimens from a clinical perspective

MUDr.Pavlína Piťhová

Interní Med. 2010; 12(11): 531-534

K zajištění dodávky inzulinu je vhodné používat určitou kombinaci různých inzulinových přípravků. V zásadě můžeme inzulinové režimy rozdělit na konvenční (= aplikace 1 nebo 2 injekcí/den depotního či směsi depotního a krátce působícího inzulinu) a intenzifikované (= aplikace 3 a více denních injekcí krátce působícího a depotního inzulinu + selfmonitoring a další opatření) inzulinové režimy. Mezi intenzifikované inzulinové režimy patří i léčba kontinuální subkutánní infuzí inzulinu pomocí inzulinové pumpy. Volba určitého typu inzulinového režimu závisí na průběhu hladin glykemie konkrétního pacienta – lačnou hyperglykemii ovlivní nejspíše...

Myelodysplastický syndrom, diagnostika a léčba

Myelodysplastic syndrome, its diagnostics and treatment

MUDr.Jana Vondráková, Ph.D.

Interní Med. 2010; 12(11): 535-539

V článku jsou shrnuty současné poznatky a nejdůležitější informace týkající se problematiky myelodysplastického syndromu (MDS), jeho diagnostiky a diferenciální diagnostiky i s ohledem na přínos stěžejních laboratorních metod. Dále je zmíněna nová klasifikace tohoto syndromu, která je spolu s dalšími prognostickými systémy a ukazateli určující pro volbu léčby. Léčebné možnosti pak zahrnují širokou škálu modalit od léčby podpůrné, přes podávání růstových faktorů krvetvorby, imunosupresiv, chemoterapie až po transplantaci krvetvornými buňkami (KB).

Hirsutizmus - nejen kosmetický problém

Hirsutism-not only cosmetic problem

MUDr.Jana Heresová, CSc., MUDr.Marie Vrzáňová

Interní Med. 2010; 12(11): 540-544

Hormonální účinky androgenů mohou negativně ovlivnit vzhled jedince. Vyvolané změny u žen nebo dětí závisí na hladině endogenních či exogenních androgenů nebo na zvýšené citlivosti cílových orgánů k normální hladině androgenů v krvi. Zevním projevem hyperandrogenemie jsou kožní změny: především zvýšení tvorby kožního mazu, akné, hirsutizmus, dále androidní obezita a androgenní alopecie. Při delším působení androgenů u žen vznikají odchylky v metabolizmu tuků a cukrů, objevují se rizika vzniku diabetes mellitus, ale i kardiovaskulárních chorob. Hirsutizmus je definován jako patologický růst a distribuce ochlupení u žen, způsobený androgenní...

Sdělení z praxe

Potravinová alergie na vejce v dospělém věku u pacientky s atopickým ekzémem a bronchiálním astmatem

Food allergy to egg with the onset at adult age in patient with atopic eczema and asthma bronchiale

MUDr.Jarmila Čelakovská, MUDr.Květuše Ettlerová

Interní Med. 2010; 12(11): 558-560

Alergie na vaječné bílkoviny je běžná u dětí s atopickým ekzémem. Vznik potravinové alergie na vaječné bílkoviny v dospělosti je vzácný. Popisujeme případ 58leté ženy s dermorespiračním syndromem, u které byl atopický ekzém diagnostikován v pozdějším věku a u které byla zjištěna multiproteinová senzibilizace na běžné inhalační a potravinové alergeny. Pacientka trpí alergií na inhalační alergeny včetně peří s klinickými projevy dušnosti a rinokonjunktivitidy. V rámci vyšetření potravinové alergie byla zaznamenána klinická reakce s projevy zhoršení atopického ekzému zvláště po vaječných bílkovinách; vzhledem k výsledkům vyšetření a průběhu onemocnění...

Léčba hypertenze v každodenní ambulanci internisty

Treatment of hypertension in an internist‘s office

prof.MUDr.Miroslav Souček, CSc., prof.MUDr.Jiří Widimský, DrSc.sr., MUDr.Jiří Žižka, MUDr.Ivan Řiháček, Ph.D., MUDr.Petr Fráňa, MUDr.Martin Plachý

Interní Med. 2010; 12(11): 561-564

Cílem této práce bylo zjistit, jaká je léčba a kontrola hypertenze v ordinacích praktických lékařů a ordinacích interních a kardiologických. Jsou to dvě práce, které se nedají srovnat vzhledem k odlišnému uspořádání souboru. Nicméně přinášejí data, která vycházejí z běžné klinické praxe.

Farmakologický profil

Gliklazid MR a jeho účinky v prevenci rozvoje cévního postižení u diabetu

Gliclazide MR and its effects in preventing the development of vascular complications in diabetes

MUDr.Marek Honka

Interní Med. 2010; 12(11): 565-569

Článek předkládá přehled výzkumu zabývajícího se působením gliklazidu MR v řadě aspektů patofyziologie cévních změn u diabetu. Účinnost tohoto preparátu je ověřena dlouhodobým využitím v klinické praxi, ovšem gliklazid MR má jisté výjimečné farmakologické vlastnosti a hemovaskulární a antioxidační působení, kterými se liší od ostatních zástupců skupiny derivátů sulfonylurey. Vznik vaskulárního postižení u diabetu je komplexní proces zahrnující řadu rozdílných, ale vzájemně propojených složek, např. oxidační stres a endotelovou dysfunkci lze příznivě ovlivnit léčbou gliklazidem nezávisle na zlepšení kompenzace diabetu. Spolu s nízkým potenciálem...

Mezioborové přehledy

Terapeutické a preventivní aspekty demencí - na čem opravdu záleží

Therapeutic and preventive aspects in dementia care - what does really matter

MUDr.Robert Rusina, Ph.D.

Interní Med. 2010; 12(11): 545-547

Demence je diagnóza klinická. Důležité je na možnost demence včas pomyslet, potvrdit diagnózu syndromu demence a odlišit ji od jiných stavů projevujících se narušením kognitivních funkcí. Nejčastější formou je Alzheimerova nemoc, která se typicky projevuje ztrátou paměti, a postupně se přidávají další kognitivní deficity. Vaskulární demence je založena na průkazu přímé souvislosti mezi kognitivním deficitem a vaskulární lézí. Demence po iktu, kdy v týdnech a měsících po prodělané cévní mozkové příhodě se u pacienta může rozvinout kognitivní postižení, však nemusí být vždy demencí vaskulární. Ačkoliv diagnostika a terapie demencí je doménou...

Rinosinusitida a nosní polypóza u dospělých

Rhinosinusitis and nasal polyposis in adults

MUDr.Tomáš Pniak, MUDr.Petr Matoušek, doc.MUDr.Pavel Komínek, Ph.D., MBA

Interní Med. 2010; 12(11): 548-551

Autoři představují materiál Evropské rinologické společnosti EP3OS z r. 2007, konsensus o diagnostice a léčbě rinosinusitidy a nosní polypózy. Algoritmy vycházejí z publikací postavených na medicíně založené na důkazech. Článek prezentuje postup léčby u akutní rinosinusitidy a chronické rinosinusitidy pro praktické lékaře a specialisty mimo ORL. Prosté rtg snímky dutin nejsou vůbec doporučovány ani u akutní ani u chronické rinosinusitidy, CT je indikováno pouze v případě zvažování komplikací nebo chirurgického řešení. Základním lékem u chronických rinosinusitid jsou lokální kortikoidy. Konzervativní léčba hraje u rinosinusitid hlavní roli,...

Některé příčiny bolestí zad a jejich léčba

Some sources of low back pain and their treatment

MUDr.Ivan Vrba

Interní Med. 2010; 12(11): 552-557

Bolest v oblasti dolních zad (BZ) je jako klinický syndrom definována bolestí, svalovým napětím a ztuhlostí v oblasti mezi dolním okrajem žeber a gluteálními rýhami s bolestmi dolních končetin nebo bez nich. BZ jsou v současnosti závažným medicínským a sociálně ekonomickým problémem s trvalou roční prevalencí 60–85 %. Článek je zaměřen na nespecifické bolesti zad, které nebývají většinou v popředí zájmu neurologů. Základní dělení BZ je na akutní a chronické. Z klinického hlediska je však důležité rozdělení na specifické a právě nespecifické (bez prokazatelně zjištěné progresivní patologie – skoro až 90 % případů). Z praktického...

Test

Autodidaktický test 9/2010

Interní Med. 2010; 12(11): 570


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.