Interní medicína pro praxi, 2011, číslo 11

Slovo úvodem

Jak je to s personalizovanou medicínou?

prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.

Interní Med. 2011; 13(11): 419

Přehledové články

Možnosti medikamentózní léčby u Crohnovy nemoci a ulcerózní kolitidy

The options of medicamentous therapy in Crohn´s disease and ulcerative colitis

prof.MUDr.Milan Lukáš, CSc.

Interní Med. 2011; 13(11): 422-426

Základ farmakoterapie idiopatických střevních zánětů (IBD) tvoří aminosalicyláty, kortikoidy, imunosupresiva a v poslední době také biologická léčba. Aminosalicyláty (sulfasalazin, mesalazin) jsou vhodnými léky pro útočnou a udržovací léčbu nemocných s mírně až středně aktivní ulcerózní kolitidou (UC). U ohraničených tvarů této nemoci se podávají lokálně ve formě čípků nebo rektálních nálevů, event. pěny. U nemocných s rozsáhlým postižením tlustého střeva je vhodná perorální terapie, event. v kombinaci s lokální terapií. Význam aminosalicylátů v terapii Crohnovy nemoci (CN) je v poslední době poněkud menší, než tomu bylo dříve. Využívají se...

Realita dodržování stravovacích doporučení v praxi - strava jako prevence civilizačních chorob

The reality of the compliance of the recommendation for nutrition in practice - nutrition like a prevention

doc.MUDr.Věra Adámková, CSc.

Interní Med. 2011; 13(11): 427-430

Doporučení, jak kladně ovlivnit průběh nejrůznějších chorob, nalezneme v mnoha dokumentech odborných společností, příkladně v doporučení pro léčbu hypertenze, pro léčbu poruch metabolizmu tuků, pro léčbu diabetes mellitus (DM) a dalších. Všechna tato doporučení včetně Výživových doporučení pro obyvatelstvo ČR, které vydala 20. 1. 2009 Společnost pro výživu, vycházejí z evropských doporučení, nicméně jsou uzpůsobena českým reálným možnostem (příkladně vyšší možnost konzumace transmastných kyselin). Doporučení zachovávají příznivý poměr jednotlivých skupin živin, tuků, cukrů, bílkovin, vlákniny a dalších živin. Budeme-li dodržovat doporučovaná...

Terapie warfarinem a režimová opatření - mýty a fakta

Warfarin therapy management - myths and facts

MUDr.Ondřej Moravec, MUDr.Martin Hutyra, Ph.D., MUDr.Tomáš Skála, Ph.D., doc.MUDr.Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA

Interní Med. 2011; 13(11): 431-435

Antikoagulační terapie warfarinem (Lawarin, Warfarin Orion) patří ke klíčovým léčebným opatřením v řadě interních indikací. Se stárnutím populace se počet pacientů na této terapii stále zvyšuje. Hlavní úskalí této léčby spočívá ve variabilitě dávky nutné k dosažení účinné hladiny preparátu u jednotlivých pacientů. Ačkoli důvody této rozdílné dávky jsou rozmanité, je mnohdy nesprávně kladen největší důraz na interakci s potravou. Článek podává přehled o možných příčinách interindividuální variability dávky warfarinu a jejich klinické důležitosti.

Využití imunosupresiv v kardiologii

Immunosuppressive drugs in cardiology

doc.MUDr.Ivan Málek, CSc., MUDr.Markéta Hegarová

Interní Med. 2011; 13(11): 436-439

Imunosupresiva představují skupinu látek, které potlačují imunitní procesy v organizmu. V kardiologii se používají především u pacientů po srdeční transplantaci, kde slouží jako prevence odhojování (rejekce) štěpu, popřípadě k léčbě epizody akutní rejekce. V této indikaci je potlačení imunity podmínkou přežití štěpu a pacienta. Imunosupresiva s antiproliferativním účinkem jsou součástí léky uvolňujících koronárních stentů, kde významně snižují riziko restenózy. Celkové podávání těchto látek též představuje účinnou prevenci koronární nemoci pacientů po srdeční transplantaci. Použití imunosupresiv u zánětlivých onemocnění srdečního svalu není...

Nízkomolekulární hepariny - jejich význam v současné praxi

Low molecular weight heparins - their significance in current practice

prof.MUDr.Jan Bultas, CSc., doc.MUDr.Debora Karetová, CSc.

Interní Med. 2011; 13(11): 440-444

S nástupem nových přímých inhibitorů trombinu (dabigatran) či inhibitorů faktoru Xa (rivaroxaban, apixaban aj.) vyvstala potřeba kriticky zhodnotit místo již zavedených nepřímých inhibitorů faktoru Xa a trombinu – nízkomolekulárních heparinů (LMWH) a znovu určit jejich místo mezi ostatními antikoagulancii. Vzhledem k rychlému nástupu účinku, spolehlivému efektu, možnosti aplikovat 1–2× denně a nižším nákladům na léčbu zůstávají LMWH účinnými léky v profylaxi trombotických komplikací při výkonech na nosných kloubech. Rivaroxaban a apixaban jsou v této indikaci účinnější, nicméně nákladnější, stejně jako dabigatran. V indikaci léčby...

Sdělení z praxe

Sekundární lymfedém muže

The man with secondary lymphoedema

MUDr.Veronika Flášarová

Interní Med. 2011; 13(11): 450-452

Popis případu sekundárního lymfedému u pacienta s mnohočetnými onkologickými chorobami lokalizovanými v oblasti malé pánve a genitálií. Operační techniky i následná radioaktivní léčba vedly k postupnému poškození lymfatického systému a plně rozvinutému sekundárnímu lymfedému. Toto onemocnění bylo po konzultaci s onkology a internisty léčeno kompresí a přístrojovou lymfodrenáží a postupně došlo k redukci otoku i zlepšení kvality života pacienta.

Mezioborové přehledy

Mykózy a antimykotika

Mycoses and antifungals

doc.MUDr.Petr Hamal, Ph.D., MDDr.Lucie Svobodová

Interní Med. 2011; 13(11): 445-449

V článku je shrnuta základní charakteristika mykóz a specifikováni jejich původci se zaměřením na ty, s nimiž se lze v praxi běžně setkat. Ke stanovení nebo potvrzení klinicky suspektní mykotické infekce je nezbytným předpokladem správný odběr vzorků, jehož zásady jsou podrobně rozebrány. Dále je uveden přehled a stručná charakteristika metod, používaných v současné době v laboratořích lékařské mykologie, včetně jejich limitů z hlediska rychlosti a spolehlivosti vyšetření. Rovněž je podán aktuální přehled registrovaných antifungálních přípravků, jejich lékových forem pro celkovou i lokální aplikaci a stručně zhodnocen současný stav laboratorního...

Dobrá rada

Jak pomoci pacientům přestat kouřit?

How to help patients stop smoking?

MUDr.Eva Králíková, CSc.

Interní Med. 2011; 13(11): 453-454

Závislosti na tabáku není snadné se zbavit, nikotin je návykovější než heroin a psychosociální vazby bývají také silné. Většina kuřáků začíná s cigaretami v dětském věku a v dospělosti toho lituje – sedm z deseti dospělých kuřáků by raději nekouřilo. Pokus bez jakékoli asistence však mívá úspěšnost (= roční abstinence) jen kolem 3–5 %, krátká intervence lékaře či sestry kolem 8–10 % a intenzivní léčba s farmakoterapií 25–35 %. Obecně zahrnuje léčba intervenci (dle časových možností zdravotníka) a případně farmakoterapii. Intenzivní léčba je u nás možná ve více než 30 centrech pro závislé na tabáku. Většina kuřáků se...

Jak prospívá střídmé pití vína lidskému zdraví?

Wine in prevention of cardiovascular diseases and aging

prof.MUDr.Milan Šamánek, DrSc., doc.MUDr.Zuzana Urbanová, CSc.

Interní Med. 2011; 13(11): 455-456

Víno pijeme nejméně 10 000 let nebo déle, v našem regionu již od doby keltské a germánské. Pokus používat víno k léčbě začíná v dávnověku, avšak teprve v současné době byl prokázán jeho příznivý účinek v prevenci infarktu myokardu, cévní mozkové příhody, diabetes mellitus a hypertenze. Pití velmi dobře působí také v pokročilém věku. Nejlepší účinky má každodenní pití při večeři, u mužů 20–40 g alkoholu, u žen polovina této dávky.

Informace

Profesor Rybka, renesanční internista a zakladatel moderní české diabetologie, slaví 80

doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.

Interní Med. 2011; 13(11): 457

Test

Autodidaktický test 10/2011

Interní Med. 2011; 13(11): 458


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.