Interní medicína pro praxi, 2011, číslo 7

Slovo úvodem

Doba jedová

prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.

Interní Med. 2011; 13(7): 283

Přehledové články

Co lze očekávat v léčbě diabetes mellitus 2. typu v nejbližších letech?

What to expect in the management of type 2 diabetes mellitus in the next few years

MUDr.Marcela Szabó

Interní Med. 2011; 13(7): 286-287

Diabetes mellitus 2. typu je heterogenní onemocnění, v jehož léčbě je využívána řada terapeutických přístupů, včetně farmakoterapie. Stávající portfolio léků je stále rozšiřováno o další preparáty, ale také o zcela nové lékové skupiny s rozdílnými mechanizmy účinku. Starší preparáty jsou inovovány, snaha o redukci počtu užívaných tablet vede k zavádění nových fixních kombinací rozličných léčiv. V předkládaném článku budete seznámeni s léky určenými k terapii diabetes mellitus 2. typu, které můžeme v brzké době očekávat na českém farmaceutickém trhu.

Akutní infekce trávicího traktu

Acute gastrointestinal infections

MUDr.Helena Ambrožová, Ph.D.

Interní Med. 2011; 13(7): 288-291

Infekce zažívacího traktu postihují především tenké a tlusté střevo, méně často jícen a žaludek. Vyvolávajícími agens mohou být bakterie, viry, paraziti a houby. Ezofagitida se objevuje hlavně u imunokompromitovaných pacientů včetně pacientů HIV+, v etiologii dominují kandidy, herpes simplex virus a cytomegalovirus. Střevní infekce probíhají pod obrazem akutní gastroenteritidy či enterokolitidy. Nejčastějšími vyvolávajícími agens v ČR jsou kampylobaktery a salmonely, z virů rotaviry a noroviry, stoupá i význam Clostridium difficile v souvislosti s celosvětovým šířením nového hypervirulentního ribotypu 027. Z komplikací se vedle dehydratace...

Biologická léčba nemalobuněčného karcinomu plic

Biological therapy for non-small-cell lung carcinoma

prof.MUDr.Jana Skřičková, CSc., MUDr.Lenka Babičková, MUDr.Marcela Tomíšková, MUDr.Bohdan Kadlec

Interní Med. 2011; 13(7): 292-295

Léčebné výsledky posledních let ukázaly, že možnosti konvenční chemoterapie jsou vyčerpány a nepředpokládá se, že by další kombinace konvenčních cytostatik mohly nemocným s NSCLC zásadně prodloužit život. Další možností pro tyto nemocné je léčba zaměřená na buněčné signální cesty a možnosti jejich ovlivnění. Tento způsob je nazýván léčba biologicky cílená (targeted). Na rozdíl od konvenční cytostatické léčby se v případě léčby biologické jedná o přístup na subcelulární úrovni. Biologická léčba při ovlivňování přirozených regulačních mechanizmů řídících metabolizmus, proliferaci a migraci nádorových buněk využívá nízkomolekulární preparáty,...

Možnosti ovlivnění aterosklerotických kardiovaskulárních chorob výživou

The potential of diet to affect atherosclerotic cardiovascular diseases

prof.MUDr.Vladimír Bláha, CSc., MUDr.Jakub Víšek, Ph.D.

Interní Med. 2011; 13(7): 296-299

Konzumace saturovaných mastných kyselin (saturated fatty acids – SFAs) zvyšuje koncentraci low density lipoprotein (LDL) cholesterolu v plazmě a podílí se na zvýšeném riziku ischemické choroby srdeční (ICHS). Snížení výskytu aterogenní dyslipidemie (zahrnuje vyšší obsah malých LDL částic, snížení HDL-C a zvýšení triglyceridů) lze dosáhnout snížením konzumace sacharidů v dietě nebo redukcí hmotnosti, zatímco manipulace měnící obsah celkového nebo saturovaného tuku má jen minimální vliv. Dieta s nižším obsahem tuku a vyšším podílem sacharidů vede ke snížení koncentrace LDL-C ve srovnání s dietou bohatou na tuky a obsahující méně sacharidů,...

Fytoestrogenní přípravky v peri- a postmenopauze

Phytoestrogens containing drugs and peri- and postmenopause

prof.MUDr.RNDr.Luboslav Stárka, DrSc.

Interní Med. 2011; 13(7): 300-304

Přípravky rostlinného původu obsahující fytoestrogeny ze sóji, červeného jetele nebo ploštičníku jsou často doporučovány ženám s menopauzálními potížemi místo hormonální náhradní terapie. Fytoestrogeny představují pestrou skupinu látek ze skupiny izoflavonů, lignanů, kumestanů a stilbenů. Jejich působení spočívá jednak ve slabé estrogenní/antiestrogenní účinnosti, jednak působí řadou dalších mechanizmů. Očekávalo se od nich zmírňování vegetativních projevů přechodu, ochrana před rozvojem osteopenie a osteoporózy, kardiovaskulárních onemocnění a karcinomem mammy. Klinické výsledky jsou většinou rozporné, již s ohledem na pestrou škálu zkoušených...

Sdělení z praxe

Moderní přístup k léčbě meningokokové sepse

Modern approach to the meningococcal sepsis treatment

MUDr.Iva Hufová, MUDr.Jan Maláska, Ph.D., MUDr.Břetislav Lipový, MUDr.Alice Hokynková, MUDr.Nora Gregorová, MUDr.Jitka Vokurková, Ph.D., MUDr.Iveta Zimová

Interní Med. 2011; 13(7): 310-311

Invazivní meningokoková onemocnění (IMO) nejsou příliš častá, ale mají zpravidla velmi závažný průběh. Ročně jsou v České republice hlášeny desítky případů tohoto onemocnění. Původcem IMO je gramnegativní bakterie Neisseria meningitidis. Nejohroženější skupinou jsou děti a mladiství. Proti sérotypům A, C, W135 a Y je možné očkovat. Vakcinace proti sérotypu B není zatím dostupná. Rozvoj onemocnění je velmi rychlý, proto je důležité časné rozpoznání příznaků a neodkladné započetí adekvátní terapie.

HELLP syndrom

HELLP syndrome

MUDr.Igor Michalec, MUDr.Ondřej Šimetka, Ph.D.

Interní Med. 2011; 13(7): 312-313

Kazuistika případu mladé rodičky s HELLP syndromem a těžkou preeklampsií s odumřením plodu in utero a nutností provedení postpartální hysterektomie pro konzervativně nezvládnutelné krvácení s rozvojem syndromu diseminované intravaskulární koagulopatie (DIC) a hemoragického šoku.

Mezioborové přehledy

Hemoroidy - konzervativní, či chirurgický přístup?

Haemorrhoids - conservative or surgical approach?

MUDr.Július Őrhalmi, MUDr.Karel Klos, MUDr.Stanislav Jackanin, MUDr.Milan Lerch, doc.MUDr.Pavol Holéczy, CSc.

Interní Med. 2011; 13(7): 305-309

Hemoroidální uzly jsou fyziologickou součástí anu. O hemoroidální nemoc se jedná v případě přítomnosti hemoroidální symptomatologie. Hemoroidální nemocí trpí třetina až polovina populace nad 50 let. Pro stanovení účinné terapie je důležité určit správně stadium hemoroidální nemoci. V současnosti převládá ambulantní a miniinvazivní terapie. Ambulantně se využívá zejména Barronova ligace nebo kombinace s diatermií. Z miniinvazivních metod je nejefektivnější dearterializace pomocí Doppler USG a staplerová anopexe. Důležité místo v terapii hemoroidální nemoci má konzervativní medikamentózní terapie a na druhé straně i klasická operační technika....

Dobrá rada

Hyperkalcemie: na co je třeba myslet a jaká vyšetření provést?

Hypercalcemia - differential diagnosis and available medical therapy

prof.MUDr.Petr Broulík, DrSc.

Interní Med. 2011; 13(7): 314-317

Normální koncentrace kalcia pro řadu fyziologických procesů v těle je nesmírně důležitá a za normálních okolností je pozoruhodně konstantní mezi 2,2–2,6 mmol/l. Přibližně polovina celkového kalcia v séru je vázaná na bílkoviny, především albumin. Hyperkalcemie vzniká, když vstup kalcia do krve je větší než jeho ztráta. To se objevuje při nadměrné kostní resorpci, excesivní resorpci kalcia zažívacím traktem a abnormální vazbě kalcia na proteiny, což vede k zvýšení hladiny kalcia v krvi, která převýší kapacitu ledvin kalcium odstranit do moči. Stálost hladin kalcia v krvi pak kontrolují tři kalcitropní hormony, a to parathormon (PTH), aktivní...

Test

Autodidaktický test 7/2011

Interní Med. 2011; 13(7):


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.