Interní medicína pro praxi, 2008, číslo 5

Slovo úvodem

Má snad lékař souhlasit s eutanazií?

prof. MUDr. Marta Munzarová CSc

Interní Med. 2008; 10(5): 207

Světová lékařská asociace (WMA) eutanazii definuje jako záměr ukončit život a vědomé a úmyslné provedení tohoto činu; subjektem je kompetentní informovaná osoba s nevyléčitelnou chorobou, která dobrovolně o ukončení požádala. I holandský model se přidržuje této definice (úmysl zabít, zabití a vlastní žádost nemocného). WMA však opakovaně potvrzuje své pevné přesvědčení, že eutanazie je v konfliktu se základními etickými principy lékařské praxe, a to i tehdy, pokud by ji národní zákon povolil anebo za určitých podmínek dekriminalizoval. V dnešní době je nesmírně důležité používat slovo eutanazie jen v takto vymezeném smyslu. Jinak totiž dochází k neskutečnému...

Přehledové články

Léčba srdečního selhání ve starším věku

Heart failure in elderly

prof. MUDr. Lenka Špinarová Ph.D., FESC, prof. MUDr. Jindřich Špinar CSc., FESC, prof. MUDr. Jiří Vítovec CSc

Interní Med. 2008; 10(5): 212-215

Cílem léčby CHSS (chronického srdečního selhání) je zlepšit kvalitu života, tj. zmenšit nebo úplně odstranit symptomy, zvýšit toleranci zátěže, snížit mortalitu a prodloužit nemocným život. Starší osoby mívají priority značně různorodé a ve většině dotazníkových akcí u nemocných nad 70 let byla kvalita života na prvním místě. Základem léčby CHSS bez ohledu na věk jsou léky, u kterých máme důkaz, že prodlužují a zkvalitňují život, což jsou inhibitory ACE a/nebo antagonisté receptoru 1 pro angiotenzin II (ARB) a betablokátory. Analýzy podskupin dokazují, že efekt blokády RAAS (renin angiotenzin aldosteronového systému) je nezávislý na věku. U starší...

Má význam podávání statinů u nemocných se srdečním selháním?

Is statine treatment in patients with heart failure effective?

prof. MUDr. Jaromír Hradec CSc., FESC

Interní Med. 2008; 10(5): 216-218

Protože existovala nejistota o účincích statinů u nemocných s chronickým srdečním selháním a byly důvodné obavy, že léčba statiny může být u těchto nemocných dokonce i škodlivá, byla navržena a provedena klinická studie CORONA. Celkem 5011 nemocných se systolickým srdečním selháním ischemické etiologie, starších 60 let, ve funkční třídě NYHA II-IV bylo randomizováno k užívání rosuvastatinu v dávce 10 mg denně nebo placeba. Primárním sledovaným klinickým ukazatelem účinnosti byla kombinace kardiovaskulární mortality a nefatálních infarktů myokardu a mozkových cévních příhod. Rosuvastatin ve srovnání s placebem sice snížil za průměrnou dobu sledování...

Cestovná trombóza a varixy

TRAVELER´S VENOUS THROMBOSIS AND VARICOSE VEINS

doc. MUDr. Petr Gavorník PhD

Interní Med. 2008; 10(5): 219-223

Vénová trombóza (flebotrombóza; vénová tromboembolizácia) môže byť spôsobená dlhým sedením v nepohodlnej polohe pri cestovaní lietadlom. Prejavy vénovej tromboembolizácie sa môžu vyvinúť až do jedného mesiaca po dlhotrvajúcej ceste (lete). Je známe, že niektoré vrodené a získané faktory zvyšujú riziko vénovej trombózy spojenej s cestovaním (napr. chronická vénová choroba dolných končatín). Aktívna prevencia zahŕňa fyzikálne opatrenia a antitrombotiká.

Dvojí účinek parathormonu na kostní tkáň

Dual action of parathormone and bone

prof. MUDr. Petr Broulík DrSc

Interní Med. 2008; 10(5): 224-226

PTH je hormonem hyperkalcemizujícím, udržuje hladinu kalcia mobilizací kalcia z kosti pomocí osteoklastické resorpce. Receptory pro PTH a PTH rP se nacházejí na buněčné membráně osteoblastů, preosteoklastů. Postižení kosti – kostní změny vyvolané nadbytkem PTH jsou označovány jako hyperparatyreózní osteodystrofie. Neobyčejná variabilita a nekonstantnost kostních změn je bohužel jednou z významných příčin, proč stále ještě tak vysoký počet PHPT je rozpoznán velmi pozdě. PTH se v nadbytku chová ke kosti velmi agresivně, rozpouští kostní minerál, stimuluje osteoklazii a fibrózní přestavbu kosti, vede k tvorbě cyst a obrovských hnědých tumorů. Hyperparatyreózní...

Farmakoterapie obezity

Obesity and pharmacologic therapy

MUDr. RNDr. Tomáš Brychta Ph.D, MUDr. Svetlana Brychtová Ph.D

Interní Med. 2008; 10(5): 227-230

Obezita je chronickým metabolickým onemocněním na patofyziologickém i genetickém základě. Toto onemocnění má své vážné zdravotní i ekonomické důsledky, v poslední době se stává dokonce druhou nejčastější příčinou úmrtí hned po kouření. Na základě socioekonomických studií je zřejmé, že léčbě obezity bude třeba vyhradit podobné místo ve zdravotním systému jako léčbě hypertenze či dyslipidemie. Léčba obezity má být komplexní a zahrnovat kromě diety a změn pohybového a behaviorálního režimu i farmakoterapii. V současnosti jsou doporučovány k dlouhodobé terapii obezity tři léky, sibutramin, rimonabant a orlistat. Tato antiobezitika spolehlivě zajistí hmotnostní...

Klimatizace - zdravotní rizika a prevence

Air conditioning - health risks and prevention

MUDr. Jarmila Kohoutová

Interní Med. 2008; 10(5): 231-232

Klimatizace vnitřních prostor se díky stále se zvyšujícím teplotám v důsledku klimatických změn v posledních třech desetiletích stává běžným a mnohdy nezbytným prvkem technického zařízení budov. Pobyt v prostorách bez přirozeného větrání již není spojen pouze s výkonem povolání v oborech s vysokými nároky na čistotu prostředí, ale každodenně se v tomto prostředí pohybujeme v provozovnách obchodu a služeb, hotelích, kulturních a sportovních zařízeních. Klimatizační zařízení se stále častěji instalují v obytných domech, jsou součástí standardního nebo nadstandardního vybavení dopravních prostředků. Řada prací z posledních let ukazuje, že stále přibývá...

Celiakie - co má vědět ambulantní internista

Celiac disease - what shoUld an ambulant internist know

MUDr. Lucie Prokopová

Interní Med. 2008; 10(5): 233-239

Celiakie (celiakální sprue, gluten-senzitivní enteropatie, netropická sprue) je celoživotní geneticky podmíněné autoimunní onemocnění, které se manifestuje po různě dlouhé době konzumace obilovin s obsahem lepku (glutenu). Gliadinové peptidy (štěpné produkty lepku) po prezentaci HLA-DQ2 a HLA-DQ8 pozitivním buňkám predisponovaného jedince spouští ve sliznici tenkého střeva nepřiměřenou T buňkami zprostředkovanou imunitní odpověď. Současně dochází k produkci vysoce specifických autoprotilátek (protilátky proti tkáňové transglutamináze). Sliznice tenkého střeva vykazuje různý stupeň atrofie a zánětlivých změn. Klinické projevy celiakie jsou různorodé....

Sdělení z praxe

Účinek fixní kombinace perindoprilu a indapamidu na makrovaskulární a mikrovaskulární komplikace u nemocných s diabetem 2. typu (studie ADVANCE)

MUDr. Marek Honka

Interní Med. 2008; 10(5): 245-246

Úvod: Diabetes mellitus 2. typu je závažné metabolické onemocnění, které je spojeno s vyšším rizikem postižení velkých i malých cév. Řada studií prokázala skutečnost, že hypertenze a hyperglykemie jsou důležité rizikové faktory vedoucí k rozvoji cévního postižení u osob s diabetem 2. typu. Ve studii ADVANCE byly hodnoceny účinky podávání kombinace inhibitoru angiotenzin konvertujícího enzymu perindoprilu a diuretika indapamidu na vaskulární příhody u nemocných s diabetem 2. typu. Metodika: V této studii bylo randomizováno 11 140 osob s DM 2. typu podle 2x2 faktoriálního designu ke dvěma léčebným srovnáním. Jednalo se o dvojitě slepé srovnání fixní...

Vzácná koincidence papulární mucinózy s primární systémovou al-amyloidózou

MUDr. Kamil Žamboch, prof. MUDr. Vlastimil Ščudla CSc, MUDr. Tomáš Pika, MUDr. Vlastislava Tichá CSc, MUDr. Martin Tichý Ph.D

Interní Med. 2008; 10(5): 248-250

Amyloidóza představuje heterogenní skupinu chorobných stavů, vyznačující se extracelulární depozicí nerozpustného bílkovinného fibrilárního materiálu, amyloidu, v parenchymu životně důležitých orgánů. Jde o progresivní kumulativní proces, jehož klinické projevy závisí na tíži a orgánové lokalizaci amyloidových depozit. Kazuistické sdělení prezentuje případ neobvyklé koincidence primární AL-amyloidózy (prokázané postižení kostní dřeně, kůže a GIT) spolu s přítomností málo obvyklé M-proteinémie typu IgD lambda a papulární mucinózy typu lichen myxedematosus. V odborném písemnictví bylo zatím publikováno pouze jediné sdělení, jež popisovalo uvedenou asociaci.

Mezioborové přehledy

Věkem podmíněná makulární degenerace

age-related macular degeneration

MUDr. Jan Studnička Ph.D

Interní Med. 2008; 10(5): 240-244

Věkem podmíněná makulární degenerace je nejčastější příčinou výrazného zhoršení zraku u lidí starších 55 let ve vyspělých průmyslových zemích. Vyskytuje se ve dvou variantách, suché a vlhké formě. Přestože se vlhká forma vyvine jen u 10–20 % nemocných, je v 80–90 % příčinou praktické slepoty při tomto onemocnění. Základními příznaky onemocnění je zhoršení zrakové ostrosti, zhoršení kvality obrazu a centrální skotom. Onemocnění je v současné době léčitelné se stabilizací stavu v 70–90 % a s možností zlepšení zraku až v 30 %. Důležitou součástí léčby je prevence rizikových faktorů (kouření, sluneční záření, strava s nadbytkem tuků).

Pro sestry

Faktory působící na průběh chronické bolesti a úloha zdravotníků při jejím zvládání

PaedDr. Mgr. Eva Zacharová Ph.D

Interní Med. 2008; 10(5): 251-252

Bolest je fenomén, který patří k lidské existenci. Je to velice citlivý jev, v němž se odráží vliv jak fyziologických, tak psychických i sociálních skutečností. Jde o nepříjemný smyslový a emoční zážitek spojený s aktuálním či potencionálním poškozením organizmu. Bolest prožívá každý nemocný člověk individuálně a záleží na tom, zda je akutní, nebo chronická. V moderně pojímaném léčebném a ošetřovatelském procesu má významnou úlohu multidisciplinární přístup při léčbě a zvládání bolesti, ve kterém důležitou roli hraje zdravotnický pracovník.

Dobrá rada

Podpůrná léčba preparáty kalcia, její výhody a úskalí

MUDr. Zdeněk Fojtík Ph.D

Interní Med. 2008; 10(5): 254-258

Osteoporóza se řadí k onemocněním, které nabývají významu vzhledem ke skutečnosti, že se prodlužuje lidský věk a tím se významněji mohou vyskytovat klinické projevy tohoto onemocnění, tedy zlomeniny.

Prostředky na ochranu před UV zářením - jak a podle čeho vybírat?

MUDr. Milena Jirásková CSc, Ing. Lubor Jirásek CSc

Interní Med. 2008; 10(5): 258

Sluneční záření je na jedné straně nezbytnou součástí existence našeho života, na druhé straně může při nadměrném množství, které na kůži dopadá, být i nebezpečným živlem.


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.