Interní medicína pro praxi, 2012, číslo 5

Slovo úvodem

Co je nového v alergologii?

doc. MUDr. Petr Panzner, CSc.

Interní Med. 2012; 14(5): 191

Přehledové články

Aktuální názory na terapii hypertenze u pacientů s diabetes mellitus

Current views on management of hypertension in patients with diabetes mellitus

MUDr.Josef Macháček

Interní Med. 2012; 14(5): 195-198

Diabetes mellitus a arteriální hypertenze jsou rizikové faktory, které významně ovlivňují KV prognózu a prevalenci chronického renálního selhávání. Jejich současný výskyt toto riziko potencuje. Léčba hypertenze tyto komplikace významně ovlivňuje. Jako cílová hodnota se doporučuje sTK mezi 130–139 mm Hg. Základem farmakologické léčby jsou léky ovlivňující RAAS. Je důležité aktivně pátrat po rizikových faktorech, provádět screeningová vyšetření (stanovení mikroalbuminurie, oční pozadí) a sledovat efekt léčby – ambulantní monitorování TK (ABPM).

Péče o skelet ve vyšším věku

Bone care in older age

MUDr.Jiří Jenšovský

Interní Med. 2012; 14(5): 199-202

Péče o skelet ve vyšších deceniích vyžaduje komplexní přístup zahrnující hodnocení klinického stavu pacienta současně s posouzením možného rizika zlomenin. V této situaci se uplatňuje stále více pojem „frailty syndrom“. V prevenci osteoporotických zlomenin je třeba vždy kombinovat intervenci nefarmakologickou, intervenci nutriční, zahrnující kromě dietních opatření i saturaci kalciem, a především vitaminem D nebo jeho analogy s farmakologickou terapií. Ve vyšších deceniích je z hlediska medicíny založené na důkazech prokázán efekt jen nevelkého počtu přípravků.

Lymeská borrelióza

Lyme borreliosis

MUDr.Hana Roháčová, Ph.D.

Interní Med. 2012; 14(5): 203-205

Lymeská borrelióza patří k onemocněním, jejichž etiologie byla objasněna teprve nedávno. Vyvolávající agens, tj. spirochetální bakterie rodu Borrelia, byla objevena v 80. letech dvacátého století. Na území České republiky se lymeská borrelióza vyskytuje poměrně často. Její klinické obrazy jsou velmi rozmanité, takže se s pacienty s tímto onemocněním může setkat lékař v řadě oborů. Jasné klinické formy diagnostické potíže většinou nečiní. Avšak u řady nemocných nejsou objektivní nálezy přesvědčivé, takže rozhodnutí, zda se o toto onemocnění jedná či nikoliv, je daleko obtížnější. Především pozdní stadium lymeské borreliózy činí v tomto ohledu...

Léčba lupusové nefritidy

Treatment of lupus nephritis

doc.MUDr.Ivo Matl, CSc.

Interní Med. 2012; 14(5): 206-208

Lupusová nefritida se vyskytuje asi u 60 % nemocných se systémovým lupus erytematodes. Projevuje se zejména proteinurií, případně až nefrotickým syndromem, mikroskopickou hematurií a alterací renální funkce. Léčba se řídí především histopatologickým nálezem při renální biopsii. Při nálezu klasifikační třídy I a II jsou indikovány inhibitory ACE a blokátory receptoru pro angiotenzin. U proliferativních forem třídy III a IV je nutná indukční imunosupresivní léčba kortikoidy s cyklofosfamidem nebo s mykofenolátem mofetilem. Po dosažení remise nastupuje udržovací léčba kortikoidy s mykofenolátem mofetilem nebo s azathioprinem. Membranózní forma...

Klinický význam rezistence na protidestičkovou léčbu a možnosti jejího řešení

The clinical importance of antiplatelet resistance and its potential solution

doc.MUDr.Otto Mayer, CSc.

Interní Med. 2012; 14(5): 209-212

Rezistence na protidestičkovou léčbu představuje závažnou limitaci sekundární prevence kardiovaskulárních chorob. Reziduální agregabilita destiček při standardní duální protidestičkové léčbě je poměrně častý jev a bývá spojena s excesivně zvýšeným rizikem recidivy koronární příhody, potenciálně i s fatálním koncem. Použití nových antiagregancií, jako je prasugrel či ticagrelor, se zdá být vhodnějším řešením toho problému než navyšování dávky standardních antiagregancií.

Pacient s chorobou štítné žlázy

The patient with thyroid disease

doc.MUDr.Zdeněk Fryšák, CSc., MUDr.David Karásek, Ph.D., MUDr.Milan Halenka, Ph.D.

Interní Med. 2012; 14(5): 213-216

Výskyt onemocnění štítné žlázy v populaci lze četností srovnat s incidencí diabetu. O pacienty s chorobou štítné žlázy není evidentně nouze. Klasický propedeutický přístup v kombinaci s moderní ultrasonografií opírající se o dostatečně široké, dostupné spektrum laboratorních metod umožňuje lékaři, který je v problematice orientován, stanovit již v ambulantním režimu s poměrně velkou přesností a spolehlivostí diagnózu tyreopatie. Dostupnost a relativní lehkost, s níž lze často dospět k závěru, může svádět k mylné představě, že diagnostický proces je snadný a bez úskalí. Že tomu tak není, by čtenáře měly přesvědčit následující řádky.

Stárnutí u mužů a steroidní hormony 1. díl - andropauza

Aging men and steroid hormones - 1. Andropause

prof.MUDr.RNDr.Luboslav Stárka, DrSc.

Interní Med. 2012; 14(5): 217-220

Pokles hladin testosteronu s věkem je známou skutečností. Je doprovázen poměrně nespecifickými příznaky motorickými a nervovými, poruchami nálady a kognitivních funkcí, snížením a oslabením sexuálních funkcí. Pro vyšetření hypogonádních mužů, určení diagnózy, nastavení léčby a pro její sledování vyšly směrnice odborných společností. Novější doporučení kladou důraz zejména na to, aby byli léčeni jen ti muži, u nichž současně s příznaky hypogonadizmu byly opakovaně zjištěny subnormální hladiny testosteronu a aby léčba byla individuální. Hypotestosteronemie je také průvodním jevem u vysokého procenta případů civilizačních onemocnění, jako je obezita,...

Celiakie - od screeningu k diagnóze

Celiac disease - from screening to diagnosis

MUDr.Jiří Latta

Interní Med. 2012; 14(5): 221-223

Celiakie je v české populaci nedostatečně diagnostikována, většinou po dlouhém trvání nemoci. Nediagnostikovaná celiakie často vede k rozvoji osteoporózy, autoimunitních chorob i zhoubných onemocnění. Osoby s celiakií, která není diagnostikována, mají proti osobám séronegativním téměř čtyřnásobně větší úmrtnost. Zavedení cíleného screeningu je zásadním krokem v omezení negativních důsledků nepoznané nemoci. U osob indikovaných ke screeningu celiakie se provede kvantitativní vyšetření protilátek proti tkáňové transglutamináze a celkového IgA. Patologická hodnota indikuje provedení gastroskopie s biopsií sliznice aborální části duodena. Po histologickém...

Sdělení z praxe

Když rozhodnutí o setrvání v paliativním léčebném režimu vyžaduje zkušenosti i odvahu

When decision to insist on the palliative care needs experiences and courage

doc.MUDr.Miroslav Kala, CSc.

Interní Med. 2012; 14(5): 227-228

Hospic na Svatém Kopečku Osmdesátiletá diabetička s onkologickou duplicitou (akutní myeloidní leukemie a karcinom žaludku) byla přijata do hospice k paliativní léčbě. Při známkách zvýšené krvácivosti došlo při malém úrazu hlavy k vytvoření podkožního hematomu v oblasti hlavy včetně obličeje. Pro narůstající celkovou slabost byla na doporučení hematologa odeslána do nemocnice k ambulantnímu provedení krevní transfuze. Navzdory terminální fázi onkologického onemocnění podstoupila řadu vyšetření zobrazovacími metodami. Autor diskutuje o dubiózní indikaci uvedených vyšetřovacích metod u nemocné, jejíž zdravotní stav vedl k paliativnímu léčebnému...

Trpělivost uzdravení přináší

Patience yields recovery

MUDr.Zdeněk Monhart, Ph.D., MUDr.Jitka Križanová

Interní Med. 2012; 14(5): 229-230

Operovaný pacient se zhoubným novotvarem zažívacího traktu je významně ohrožen malnutricí. Důsledná nutričně metabolická péče v pooperačním období je důležitá pro dobrý výsledek operačního výkonu i celkový osud pacienta. V některých případech je potřeba umělé výživy v pooperační péči dlouhodobá, několikaměsíční, a trpělivost a vytrvalost ošetřujícího týmu je nezbytností. Kazuistika našeho pacienta, který podstoupil resekci žaludku pro nonhodgkinský lymfom, představuje jeden z těchto případů. Pooperační umělou výživu jsme podávali 5 měsíců parenterální i enterální formou s dobrým efektem – došlo ke zhojení operační rány i všech pooperačních...

Farmakologický profil

Klinické aspekty léčby arteriální hypertenze: jaké je postavení lercanidipinu?

Clinical aspects of treatment of essential hypertension with calcium channel blockers: what is the place of lercanidipine?

MUDr.Antonín Mandovec

Interní Med. 2012; 14(5): 235-238

Lercanidipin je lék ze skupiny blokátorů kalciových kanálů dihydropyridinového typu, schválených v České republice k léčbě arteriální hypertenze. Blokátory kalciových kanálů patří spolu s ACE-inhibitory, AT1-blokátory, diuretiky a betablokátory k základní skupině antihypertenziv používaných jako léky první volby v léčbě mírné až středně závažné esenciální arteriální hypertenze. Přes počáteční kontroverze si blokátory kalciových kanálů svou pozici v léčbě arteriální hypertenze neustále upevňují a v současné éře „léčby šité na míru“ a kombinované léčby arteriální hypertenze hrají významnou roli. Cílem této práce je ukázat na praktické...

Mezioborové přehledy

Úloha fytochemických látek v prevenci a léčení nádorových nemocí

The role of phytochemical substances in the prevention and treatment of tumors

doc.Ing.Zdeněk Zloch, CSc., MUDr.Pavel Sedláček

Interní Med. 2012; 14(5): 224-226

Již od nepaměti se lidové léčitelství zabývá snahou léčit nemoci včetně zhoubných nádorů různými částmi rostlin. Velmi početné epidemiologické studie prokazují, že je statisticky významná asociace mezi velikostí příjmu potravin rostlinného původu a incidencí nádorových chorob. Ve snaze zjistit příčinu jejich příznivého účinku byly z rostlin izolovány přírodní látky a jsou testovány jejich možné účinky v různých fázích karcinogeneze. Mnohé z nich v pokusech in vitro skutečně ovlivňují nebo zastavují vývoj nádoru a jsou zjišťovány molekulární mechanizmy těchto interakcí. V současné době se mnohé z těchto tzv. chemoprotektivních přírodních látek...

Dobrá rada

Jak ovlivnit anémii stravováním?

Is there possible to influence anaemia by nutrition?

MUDr.Dagmar Brančíková

Interní Med. 2012; 14(5): 231-234

Chudokrevnost (anémie) většinou není samostatným onemocněním, ale součástí příznaků různých jiných chorob. Důvody vzniku anémie jsou různé – od nutričního deficitu přes genetické defekty až po důsledky chronických onemocnění, nebo vedlejší účinky systémové léčby (např. NSA). Také je častou příčinou nedostatečná tvorba nebo chronická ztráta krvinek při drobném – okultním krvácení, které se klinicky projeví až po delší době někdy i těžkou anémií, a ta je potom prvním příznakem závažné choroby (velmi často malignity zažívacího traktu). Ovlivnění anémie stravováním je možné v případech, kdy se jedná o nedostatečnou nabídku železa nebo...


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.